Sekcje naukowo-badawcze PTSM

Sekcje PTSM
Zapisz się do sekcji:

Od 2016 roku obok oddziałów regionalnych członkowie stowarzyszenia współpracują również w ramach 24 sekcji naukowo-badawczych zrzeszających badaczy dzielących podobne zainteresowania naukowe. Celem sekcji jest przede wszystkim integracja środowiska, w tym m.in. wymiana informacji o konferencjach, projektach naukowych, prowadzonych badaniach. Sekcje mogą m.in. organizować (bądź współorganizować we współpracy z jednostkami uniwersyteckimi, Zarządem Głównym i Oddziałami PTSM, innymi sekcjami PTSM jak też innymi instytucjami zainteresowanymi daną problematyką) konferencje, seminaria, debaty, warsztaty o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Zapisz się do sekcji: formularz zgłoszeniowy.

 

Lista sekcji PTSM:

Sekcja badań afrykańskich

O sekcji

Sekcja badań afrykańskich (SBA) zrzesza badaczy stosunków międzynarodowych, którzy zajmują się zagadnieniami związanymi z kontynentem afrykańskim. Dialog naukowy prowadzony w ramach sekcji obejmuje refleksję o charakterze teoretycznym i metodologicznym, jak również empirycznym, zwłaszcza w kontekście badań afrykanistycznych opartych na pracy w terenie.
Celem sekcji jest pogłębienie współpracy między badaczami stosunków międzynarodowych których zainteresowania badawcze są związane z państwami afrykańskimi we wszelkich aspektach ich działalności (relacji międzynarodowych, bezpieczeństwa, ekonomii czy studiami nad rozwojem).

Władze

Przewodniczący: prof. UJ dr hab. Robert Kłosowicz
Wiceprzewodniczący: dr hab. Andrzej Polus
Sekretarz: dr Joanna Mormul

Członkowie
Grzegorz Gil Wydział Politologii UMCS
Robert Kłosowicz UJ
Katarzyna Kołodziejczyk Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Iwona Krzyżanowska-Skowronek Uniwersytet Jagielloński
Joanna Mormul INPiSM, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Andrzej Polus Instytut Studiów Międzynarodowych, UWr.
Margot Stańczyk-Minkiewicz Uniwersytet Gdański Instytut Politologii
Kamil Zajączkowski Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
Kontakt

Sekcja badań etnicznych i migracji międzynarodowych

O sekcji

Celem sekcji jest stworzenie przestrzeni do wspólnych badań nad kwestiami etnicznymi oraz migracjami międzynarodowymi uwzględniającymi perspektywę stosunków międzynarodowych. W ramach sekcji chcemy zająć się następującymi szeroko zarysowanymi tematami: 1. Znaczenie migracji międzynarodowych dla polityki globalnej, regionalnej, a także ich wpływ na działania i pozycję poszczególnych państw na arenie międzynarodowej 2. Migracje przymusowe we współczesnym świecie 3. Współczesne migracje o podłożu ekonomicznym. Badania prowadzone w ramach Sekcji uwzględniać również będą związek pomiędzy migracjami a problemami etnicznymi współczesnego świata, co w naturalny sposób prowadzi do debaty nad korelacją pomiędzy ruchami migracyjnymi a etnicznym zróżnicowaniem współczesnego świata.

Władze

Przewodniczący: dr Dorota Heidrich
Wiceprzewodniczący: dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz

Sekretarz: dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz

Członkowie
Błażej Grygo UKSW
Dorota Heidrich ISM WNPiSM UW
Magdalena Ickiewicz-Sawicka Wydział Zarządzania PB
Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz Instytut Stosunków Międzynarodowych, UW
Anna Potyrała Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Kontakt

Sekcja badań Europy Północnej

O sekcji

Sekcja badań Europy Północnej prowadzi interdyscyplinarne badania łącząc naukę o stosunkach międzynarodowych ze studiami obszarowymi (Area Studies), co pozwala na pełniejszą analizę uczestników stosunków międzynarodowych oraz zjawisk i procesów zachodzących w Europie Północnej. W ramach sekcji badacze mają możliwość zapoznania się z teoriami i koncepcjami powstałymi w NoSM, najadekwatniej odnoszącymi się do Europy Północnej. Jednocześnie wszyscy badacze stosunków międzynarodowych mogą skorzystać z pełniejszych zasobów wiedzy kontekstowej wypracowanej w sekcji.

Władze

Przewodniczący: prof. UG dr hab. K. Musiał
Wiceprzewodniczący: dr Damian Szacawa
Sekretarz: dr Damian Szacawa

Członkowie
Tomasz Archutowski Uniwersytet Gdański
Dominika Bartnik-Światek Uniwersytet Gdański
Tomasz Jałukowicz Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kazimierz Musiał Uniwersytet Gdański, Instytut Skandynawistyki
Damian Szacawa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wojciech Lieder Uniwersytet Łódzki
Kontakt

Sekcja badań pokoju i konfliktów międzynarodowych

O sekcji

bd.

Władze

Przewodniczący: dr Łukasz Fijałkowski

Członkowie
Daniel Boćkowski Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytet w Białymstoku
Artur Drzewicki Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
Magdalena El Ghamari Collegium Civitas
Łukasz Fijałkowski Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
Aleksander Głogowski INPiSM UJ
Artur Gruszczak Uniwersytet Jagielloński
Błażej Grygo UKSW
Magdalena Ickiewicz-Sawicka Wydział Zarządzania PB
Wojciech Kazanecki ICN Business School Nancy Metz (Francja)
Agnieszka Kuszewska Uniwersytet SWPS
Jan Muś Akademia Finansów i Biznesu Vistula
David Nieto-Rasiński Uniwersytet Jagielloński
Justyna Trubalska Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Klaudia Wizimirska Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
Beata Jagiełło SGH (emerytka)
Kontakt

Sekcja badań polityki rozwojowej

O sekcji

Sekcja polityki rozwojowej (SPR) koncentruje się na interdyscyplinarnych badaniach naukowych dotyczących szeroko rozumianej problematyki rozwoju. W obszarze zainteresować SPR znajdują się m.in. problemy z zakresu rozwoju gospodarczego, instytucjonalnego i społecznego, przekształceń strukturalnych gospodarek narodowych, pomocy rozwojowej, polityki ekonomicznej, planowania strategicznego na poziomie państw i ugrupowań integracyjnych oraz na poziomie gospodarki światowej. Ponadto prowadzone badania uwzględniają zdywersyfikowane implikacje procesów regionalnych i globalnych wpływających w istotny sposób na kwestie rozwoju. W rezultacie w SPR analizowane są także problemy związane z aktywnością międzynarodowych organizacji gospodarczych, handlem międzynarodowym, przepływami czynników produkcji w skali międzynarodowej oraz funkcjonowaniem międzynarodowych rynków finansowych. Celem sekcji jest integracja badań naukowych i dynamizacja współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami akademickimi i eksperckimi, stała wymiana poglądów i doświadczeń, a także szersze wykorzystanie istniejącego potencjału badawczego w zdefiniowanych powyżej obszarach problemowych.

Władze

Przewodniczący: dr hab. Marek Wróblewski

Wiceprzewodniczący: dr Karina Jędrzejowska, dr Anna Wróbel
Sekretarz: dr Anna Wróbel

Członkowie
Ireneusz Jaźwiński Uniwersytet Szczeciński, Oddział PTSM w Poznaniu
Karina Jędrzejowska Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych
Katarzyna Kołodziejczyk Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Katarzyna Marzęda-Młynarska UMCS Lublin
Łukasz Nazarko Politechnika Białostocka
Marek Rewizorski Uniwersytet Gdański
Mateusz Smolaga Uniwersytet Szczeciński
Anna Wróbel Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Marek Wróblewski Wrocław
Kamil Zajączkowski Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
Kontakt

Sekcja badań polityki zagranicznej

O sekcji

Zainteresowania badawcze Sekcji Polityki Zagranicznej będą się koncentrowały na dwóch fundamentalnych i ściśle ze sobą powiązanych wymiarach polityki zagranicznej: empirycznej i teoretycznej. Stanowiąc bowiem nierozłączną całość pozwalają dostrzec znaczenie narzędzi jakim są teorie, które jednakowoż bez odniesienia do rzeczywistości stanowią li tylko, z naukowego punktu widzenia, nieużyteczne koncepty. By uniknąć owej intelektualnej pokusy koniecznym jest ich wykorzystanie do badania rzeczywistych zachowań państw, które służy ich zrozumieniu i wyjaśnieniu.
Sekcja będzie dążyć także do realizacji jednego z fundamentalnych postulatów współczesnych badań czyli pragmatyzmu, który sprzyja odnalezieniu pierwotnej i kluczowej funkcji wszelkich badań i nauki jako takiej. W praktyce oznacza to intelektualną służbę poznawaniu rzeczywistości poprzez jej rozumowe ‘posiadanie’, a nie służbę tworzeniu teoretycznych bytów, które nie pomagają w żaden sposób owemu poznaniu. Dlatego też kolejnym celem Sekcji będzie holistyczne i transdyscyplinarne podejście w badaniach polityki zagranicznej.
Z tego też względu serdecznie zapraszam badaczy z różnych obszarów i dziedzin, bowiem to właśnie odmienne perspektywy poznawcze pozwalają zbliżyć się do celu jakim jest całościowe pojmowanie, rozumienie i wyjaśnianie otaczającej rzeczywistości.

Władze

Przewodniczący: dr hab. Adriana Dudek

Sekretarz: dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB

Członkowie
Bartosz Bojarczyk Wydział Politologii UMCS
Bogusława Drelich-Skulska Wrocław
Adriana Dudek Wrocław
Aleksandra Jaskólska Instytut Stosunków Międzynarodowych UW
Paula Marcinkowska ISM WNPiSM UW
Magdalena Marczuk-Karbownik Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów Uniwersytet Łódzki
Małgorzata Mizerska-Wrotkowska Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Tomasz Młynarski INPiSM UJ
Rafał Ożarowski WSAiB w Gdyni
Anna Skolimowska Instytut Politologii UKSW w Warszawie
Kinga Smoleń Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Arkadiusz Jan Sójka Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej
Joanna Starzyk-Sulejewska Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM, Uniwersytet Warszawski
Anna Umińska-Woroniecka Uniwersytet Wrocławski
Tomasz Pugacewicz Uniwersytet Jagielloński
Kontakt

Sekcja badań regionów polarnych

O sekcji

Sekcja Badań Regionów Polarnych stanowi platformę współpracy badaczy SM prowadzących badania dotyczące Arktyki i/lub Antarktyki – regionów nie tylko specyficznych pod względem klimatyczno-geograficznym, lecz także o wyjątkowym statusie i znaczeniu międzynarodowym. Celem sekcji jest rozwijanie krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej dotyczącej badania regionów polarnych z perspektywy stosunków międzynarodowych oraz zgodnie z założeniami Narodowej Strategii Badań Polarnych 2017-2027.

Władze

Przewodniczący: dr hab. M. Łuszczuk

Członkowie
Maja Głuchowska-Wójcicka Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Michał Łuszczuk Zakład Stosunków Międzynarodowych UMCS Lublin
Tomasz Młynarski INPiSM UJ
Wojciech Szczerbowicz Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych
Arkadiusz Jan Sójka Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej
Kontakt

Sekcja badań Rosji i obszaru postradzieckiego

O sekcji

Sekcja badań Rosji i obszaru postradzieckiego zajmuje się m. in. z problematyką związaną z przemianami politycznymi, gospodarczymi i militarnymi w Rosji i na obszarze postradzieckim, systemów politycznych i medialnych, uwarunkowań demograficznych, cywilizacyjnych i religijnych.

Władze

Przewodniczący: prof. UG dr hab. T. Dmochowski

Członkowie
Gracjan Cimek Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Tadeusz Dmochowski Uniwersytet Gdański
Artur Drzewicki Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
Katarzyna Kamińska-Korolczuk Uniwersytet Gdański, Instytut Politologii
Michał Kuryłowicz Uniwersytet Jagielloński
Marek Musioł Uniwersytet Wrocławski – Instytut Studiów Międzynarodowych
Karolina Szydywar-Grabowska Akademia Marynarki Wojennej
Kontakt

Sekcja bezpieczeństwa międzynarodowego

O sekcji

Sekcja bezpieczeństwa międzynarodowego (SBM) obejmuje badaczy zajmujących się problematyką siły i przemocy w stosunkach międzynarodowych. Ma na celu stymulowanie refleksji nad węzłowymi zagadnieniami współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Służy wspieraniu wymiany idei i koncepcji dotyczących teoretycznych, aksjologicznych, metodologicznych i empirycznych aspektów badań nad bezpieczeństwem. Zmierza do aktywizacji i zintegrowania środowiska polskich badaczy bezpieczeństwa międzynarodowego.

Władze

Przewodniczący: prof. UJ dr hab A. Gruszczak
Wiceprzewodniczący: dr Łukasz Fijałkowski
Sekretarz: dr Artur Skorek

Członkowie
Szymon Bachrynowski PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu
Daniel Boćkowski Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytet w Białymstoku
Bartosz Bojarczyk Wydział Politologii UMCS
Jolanta Bryła UAM Poznań
Jacek Czaputowicz Uniwersytet Warszawski
Artur Drzewicki Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
Magdalena El Ghamari Collegium Civitas
Łukasz Fijałkowski Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
Artur Gruszczak Uniwersytet Jagielloński
Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia gen. Tadeusza Kościuszki
Wojciech Kazanecki ICN Business School Nancy Metz (Francja)
Iwona Krzyżanowska-Skowronek Uniwersytet Jagielloński
Wojciech Lieder Uniwersytet Łódzki
Tomasz Młynarski INPiSM UJ
Anna Moraczewska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Joanna Mormul INPiSM, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Marek Musioł Uniwersytet Wrocławski – Instytut Studiów Międzynarodowych
Grzegorz Nycz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Andrzej Podraza Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Artur Skorek Uniwersytet Jagielloński
Kinga Smoleń Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Elżbieta Stadtmuller Uniwersytet Wrocławski Instytut Studiów Międzynarodowych
Margot Stańczyk-Minkiewicz Uniwersytet Gdański Instytut Politologii
Joanna Starzyk-Sulejewska Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego
Mirosław Sułek ISM UW
Klaudia Wizimirska Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
Beata Jagiełło SGH (emerytka)
Adrian Szumski Uniwersytet Wrocławski
Agata Ziętek Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Kontakt

Sekcja historii stosunków międzynarodowych

O sekcji

bd.

Władze

Przewodniczący: prof. dr hab. A. Gałganek

Członkowie
Gracjan Cimek Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Jan Muś Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Krzysztof Zdulski Uniwersytet Łódzki
Andrzej Gałganek UAM Poznań
Kontakt

Sekcja komunikowania międzynarodowego

O sekcji

Sekcja Komunikowania Międzynarodowego ma na celu pobudzanie badań nad komunikowaniem międzynarodowym wśród specjalistów stosunków międzynarodowych, a zwłaszcza dążenie do rozwoju transdyscyplinarnego podejścia w badaniach nad mediami, łączącego teorię stosunków międzynarodowych z nauką o mediach i komunikowaniu. Interesują nas takie zagadnienia jak komunikowanie globalne, znaczenie mediów w stosunkach międzynarodowych i ich rola w polityce zagranicznej, dyplomacja publiczna i kształtowanie marki państw.

Władze

Przewodniczący: prof. dr hab. Beata Ociepka
Wiceprzewodniczący: dr Justyna Arendarska
Sekretarz: dr Justyna Arendarska

Członkowie
Justyna Arendarska Uniwersytet Wrocławski
Beata Jagiełło SGH (emerytka)
Katarzyna Kamińska-Korolczuk Uniwersytet Gdański, Instytut Politologii
Beata Ociepka Uniwersytet Wrocławski
Magdalena Ratajczak Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych
Agata Ziętek Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Hanna Schreiber Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Kontakt

Sekcja metodologii i teorii stosunków międzynarodowych

O sekcji

Zadaniem sekcji metodologii i teorii stosunków międzynarodowych jest zapewnienie forum dyskusji i dialogu o metodologii badań w nauce o stosunkach międzynarodowych biorąc pod uwagę istniejący pluralizm w tej dziedzinie. Pluralizm ów wynika z przyjmowania odmiennych założeń filozofii nauki i przejawia się w takich przeciwstawnych postawach jak: pozytywizm – postpozytywizm, empirycyzm – interpretacjonizm, objaśnianie – rozumienie, monizm – dualizm, transfaktualizm – fenomenalizm, indukcyjne – dedukcyjne strategie badawcze, metody ilościowe – metody jakościowe, materializm – idealizm. Celem sekcji jest promowanie pragmatyzmu jako metodologicznej opcji umożliwiającej kształtowanie metodologiczno-teoretycznej tożsamości nauki o stosunkach międzynarodowych. Istotnym celem sekcji jest również udzielenie odpowiedzi na pytanie, wedle jakiego wzorca ma rozwijać się nauka o stosunkach międzynarodowych w Polsce: 1) czy według modelu amerykańskiego zdominowanego przez pozytywistyczną orientację, czy 2) podążać za europejskimi rozwiązaniami, w których preferuje się tradycyjne ujęcie badawcze.

Władze

Przewodniczący: prof. dr hab. M.E. Haliżak

Członkowie
Piotr Baranowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Gracjan Cimek Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Jacek Czaputowicz Uniwersytet Warszawski
Marcin Grabowski Uniwersytet Jagielloński
Edward Haliżak ISM WNPiSM UW
Magdalena Kozub-Karkut
Iwona Krzyżanowska-Skowronek Uniwersytet Jagielloński
Rafał Ożarowski WSAiB w Gdyni
Andrzej Polus Instytut Studiów Międzynarodowych, UWr.
Tomasz Pugacewicz Uniwersytet Jagielloński
Hanna Schreiber Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Anna Skolimowska Instytut Politologii UKSW w Warszawie
Mirosław Sułek ISM UW
Łukasz Wordliczek Uniwersytet Jagielloński
Andrzej Gałganek UAM Poznań
Kontakt

Sekcja międzynarodowej ekonomii politycznej

O sekcji

Zainteresowania badawcze członków sekcji koncentrują się wokół zagadnień powiązań między polityką a gospodarką, wzajemnego wpływu instytucji i procesów na tych dwóch obszarach: w jaki współzależność gospodarcza wpływa na politykę międzynarodową i ulega jej uwarunkowaniom, szczególnie w kontekście procesów globalizacji. Uwzględniane są działania rządów państw narodowych (stosowanie narzędzi gospodarczych w kształtowaniu polityki zagranicznej i polityki społecznej), roli hegemona w systemie międzynarodowym, międzynarodowych organizacji politycznych i gospodarczych (regionalnych i światowych), instytucji finansowych, międzynarodowych korporacji, grup społecznych (w tym grup interesów), ale także instytucji zajmujących się ochroną środowiska czy prawami człowieka. Istotnymi problemami są również zagadnienia pomocy i współpracy rozwojowej, teorii rozwoju, wpływu przemian we współczesnej gospodarce światowej na zróżnicowanie rozwojowe państw. Ważnym czynnikiem jest nie tylko współpraca międzynarodowa na różnych polach, ale i konflikty – w tym militarne, szczególnie ich ekonomiczne konsekwencje.

Celem prac sekcji jest wymiana doświadczeń, przygotowywanie wspólnych publikacji, projektów badawczych oraz paneli konferencyjnych. Dzięki ścisłej współpracy członkowie będą mieli możliwość zapoznania się i dyskusji na temat najnowszych światowych trendów badawczych międzynarodowej ekonomii politycznej. Przede wszystkim jednak istnienie sekcji powinno przyczynić się do wzmocnienia obecności subdyscypliny w naukach o polityce, poprzez prezentowanie różnorodności tematycznej i szerokiej gamy podejść teoretycznych i metodologicznych.

Władze

Przewodniczący: dr hab. Paulina Matera
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Edward Haliżak; dr Karina Jędrzejowska
Sekretarz: dr Karina Jędrzejowska

Członkowie
Hanna Dumała Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Marcin Grabowski INPiSM, UJ
Małgorzata Grącik-Zajaczkowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Edward Haliżak ISM WNPiSM UW
Karina Jędrzejowska Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych
Katarzyna Kołodziejczyk Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Wojciech Lieder Uniwersytet Łódzki
Katarzyna Marzęda-Młynarska UMCS Lublin
Paulina Matera Uniwersytet Łódzki
Bartosz Michalski Uniwersytet Wrocławski
Anna Moraczewska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Małgorzata Smagorowicz-Chojnowska ISP PAN
Magdalena Trzcionka Uniwersytet Jagielloński
Anna Wróbel Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Michał Zaremba Uniwersytet Łódzki
Aleksandra Jarczewska Instytut Stosunków Międzynarodowych
Kontakt

Sekcja międzynarodowej polityki energetycznej i ekologicznej

O sekcji

Zakres badawczy sekcji obejmuje szeroką problematykę globalnych i regionalnych implikacji geopolityki i geoekonomii surowcowej a także procesów transformacji energetycznej w XXI w. Celem sekcji jest integrowanie badań i promocja współpracy naukowej w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego obejmujących analizę znaczenia surowców energetycznych jako instrumentu oddziaływania politycznego we współczesnych świecie i kształtowania założeń (geo)strategii uczestników życia międzynarodowego w różnych częściach świata oraz współczesnych zagrożeń degradacji środowiska wynikających z rosnącej globalnej współzależności, korelacji pomiędzy gospodarką, środowiskiem a społeczeństwem, czy konfliktów wojennych.

Władze

Przewodniczący: Dr hab. Tomasz Młynarski
Wiceprzewodniczący: Justyna Trubalska

Członkowie
Tomasz Młynarski
Justyna Trubalska Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Tadeusz Z. Leszczyński Polskie Towarzystwo Geopolityczne, wiceprezes, przewodniczący Oddziału Warszawa, przewodniczący Komisji Polityki Energetycznej
Arkadiusz Jan Sójka Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej
Kontakt

Sekcja międzynarodowych stosunków kulturalnych

O sekcji

Celem sekcji jest inicjowanie szeroko rozumianej debaty na temat relacji między kulturą a stosunkami międzynarodowymi. Proponujemy kilka obszarów wokół których chcielibyśmy koncentrować badania i działania.

Są to:
1. Relacje między religią a stosunkami międzynarodowymi;
2. Nation branding, nation-building;
3. Zagraniczna polityka kulturalna;
4. Stosunki kulturalne między Azją a Europą;
5. Komunikowanie międzykulturowe;
6. Dyplomacja kulturowa;
7. Miękka siła w stosunkach międzynarodowych;
8. Bezpieczeństwo kulturowe;
9. Międzynarodowe reżimy ochrony dziedzictwa kulturowego;
10. Antropologiczny wymiar międzynarodowych stosunków kulturalnych.

Władze

Przewodniczący: dr hab. Agata Ziętek
Wiceprzewodniczący: dr Hanna Schreiber; dr Artur Skorek
Sekretarz: mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert

Członkowie
Andrzej Gałganek UAM Poznań agalganek@wnpid.amu.edu.pl
Grzegorz Gil Wydział Politologii UMCS greg.gil@umcs.pl
Beata Jagiełło SGH (emerytka) jagiello@wa.onet.pl
Dorota Jurkiewicz-Eckert Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego d.eckert@uw.edu.pl
Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz Instytut Stosunków Międzynarodowych, UW j.nakonieczna@uw.edu.pl
David Nieto-Rasiński Uniwersytet Jagielloński davidnr@poczta.onet.pl
Anna Rudakowska Tamkang University, Taiwan annaruda@mail.tku.edu.tw
Hanna Schreiber Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski hanna.s@uw.edu.pl
Artur Skorek Uniwersytet Jagielloński arturskorek1@gmail.com
Anna Umińska-Woroniecka Uniwersytet Wrocławski anna.woroniecka@uni.wroc.pl
Agata Ziętek Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie agata.wiktoria@poczta.fm
Kontakt

Sekcja prawa i instytucji międzynarodowych

O sekcji

Sekcja “Prawo i instytucje międzynarodowe” – zajmuje się badaniami nad miejscem i rolą prawa międzynarodowego we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz nad ewolucją i rozwojem instytucji międzynarodowych. Sekcja stanowi forum dyskusji na temat efektywności prawa międzynarodowego i instytucji międzynarodowych oraz zdolności dostosowania istniejących rozwiązań do wyzwań współczesności.

Władze

Przewodniczący: prof. UAM dr hab. Anna Potyrała
Wiceprzewodniczący: dr Andrzej Dumała

Członkowie
Jolanta Bryła UAM Poznań
Łukasz Donaj WNPiD UAM
Andrzej Dumała Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii UMCS
Grzegorz Gil Wydział Politologii UMCS
Maja Głuchowska-Wójcicka Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Magdalena Ickiewicz-Sawicka Wydział Zarządzania PB
Bogusław Lackoroński Uniwersytet Warszawski (ISM WNPiSM)
Paula Marcinkowska ISM WNPiSM UW
David Nieto-Rasiński Uniwersytet Jagielloński
Rafał Ożarowski WSAiB w Gdyni
Anna Potyrała WNPiD UAM
Marek Rewizorski Uniwersytet Gdański
Hanna Schreiber Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Joanna Starzyk-Sulejewska Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM, Uniwersytet Warszawski
Damian Szacawa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Adrian Szumski Uniwersytet Wrocławski

Hanna Schreiber – Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski

Kontakt

Sekcja studiów amerykanistycznych

O sekcji

Przedmiotem działania sekcji jest szeroko rozumiana problematyka amerykanistyczna, szczególnie zaś Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Badacze skupieni w sekcji podejmują zarówno kwestie związane z polityką wewnętrzną krajów Ameryki Północnej, ich polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, czy szerzej rolą w stosunkach międzynarodowych, jak i kwestie gospodarcze, społeczne oraz kulturowe. Sekcja ma w planie organizację seminariów badawczych oraz przygotowanie publikacji naukowych.

Władze

Przewodniczący: prof. dr hab. A. Mania

Członkowie
Marcin Grabowski Uniwersytet Jagielloński
Aleksandra Jarczewska Instytut Stosunków Międzynarodowych
Andrzej Mania UJ
Magdalena Marczuk-Karbownik Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów Uniwersytet Łódzki
Paulina Napierała Uniwersytet Jagielloński
Grzegorz Nycz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Andrzej Podraza Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tomasz Pugacewicz Uniwersytet Jagielloński
Rafał Wordliczek Uniwersytet Jagielloński
Łukasz Wordliczek Uniwersytet Jagielloński
Kontakt

Sekcja studiów azjatyckich

O sekcji

Celem sekcji jest prowadzenie badań i debat dotyczących problematyki studiów azjatyckich. Poruszać będzie zagadnienia dotyczące ich specyfiki, pozwalające wyodrębnić je jako istotny obszar badań w ramach nauki o stosunkach międzynarodowych. Zadaniem sekcji będzie inicjowanie dyskusji na tematy związane z założeniami ontologicznymi i epistemologicznymi studiów azjatyckich, ukazywanie różnych perspektyw badawczych w tym zakresie oraz przedstawianie jej rozwoju w Polsce, Europie, USA i na świecie. Ponadto sekcja skupiać się będzie na analizie dynamiki procesów gospodarczych i politycznych w regionie Azji i Pacyfiku, w tym przede wszystkim takich zagadnień jak: rola wschodzących mocarstw w regionie (Indie, Chiny), polityka zagraniczna USA w Azji i Pacyfiku, procesy integracyjne, konflikty i spory w regionie, regionalne kompleksy bezpieczeństwa w poszczególnych subregionach (Azja Południowo-Wschodnia, Azja Południowa, Azja Północno-Wschodnia, Australia i Oceania). Sekcja ma w planie organizowanie seminariów badawczych w Polsce i za granicą, wizyt studyjnych badaczy zagranicznych, publikacji naukowych.

Władze

Przewodniczący: dr hab. Jakub Zajączkowski

Wiceprzewodniczący: dr Marcin Grabowski

Członkowie
Kornel Bielawski Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański
Beata Bochorodycz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bogusława Drelich-Skulska Wrocław
Łukasz Fijałkowski Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
Aleksander Głogowski INPiSM UJ
Marcin Grabowski Uniwersytet Jagielloński
Anna H. Jankowiak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Aleksandra Jaskólska Instytut Stosunków Międzynarodowych UW
Agnieszka Kuszewska Uniwersytet SWPS
Bogusław Lackoroński Uniwersytet Warszawski (ISM WNPiSM)
Małgorzata Pietrasiak Uniwersytet Łódzki
Grażyna Strnad Uniwersytet Jagielloński Wydział Studiów MIędzynarodowych i Politycznych Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Jakub Zajączkowski ISM WNPiSM UW
Michał Zaremba Uniwersytet Łódzki
Agata Ziętek Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Karol Żakowski Uniwersytet Łódzki
Kontakt

Sekcja studiów bliskowschodnich

O sekcji

Celem sekcji studiów bliskowschodnich jest prowadzenie badań i debat wokół problematyki regionu Bliskiego Wschodu. Wyjaśnianie i analizowanie przyczyn i następstw zachodzących zjawisk i procesów w regionie Bliskiego Wschodu. Sekcja planuje zając się następującymi obszarami badawczymi: spory i konflikty w regionie, polityka zagraniczna państw regionu, międzynarodowe stosunki polityczne, stosunki gospodarcze, instytucje i organizacje międzynarodowe w regionie, polityka mocarstw wobec regionu, procesy integracji i dezintegracji w regionie, aktywność i działania aktorów niepaństwowych w regionie, czynnik religijny i polityka w regionie, terroryzm i fundamentalizm w regionie, proliferacja broni atomowej, ochrona praw człowieka.

Władze

Przewodniczący: prof. WSAiB dr hab. Rafał Ożarowski

Wiceprzewodniczący: dr Marcin Szydzisz
Sekretarz: dr Wojciech Grabowski

Członkowie
Daniel Boćkowski Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytet w Białymstoku
Bartosz Bojarczyk Wydział Politologii UMCS
Artur Drzewicki Instytut Studiów Międzynarodowych UWr.
Magdalena El Ghamari Collegium Civitas
Wojciech Grabowski Uniwersytet Gdański
Błażej Grygo UKSW
Magdalena Ickiewicz-Sawicka Wydział Zarządzania PB
Beata Jagiełło SGH (emerytka)
Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia gen. Tadeusza Kościuszki
Rafał Ożarowski WSAiB w Gdyni
Paweł Pokrzywiński Uniwersytet Wrocławski
Artur Skorek Uniwersytet Jagielloński
Kinga Smoleń Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Marcin Szydzisz Uniwersytet Wrocławski
Przemysław Zawada Uniwersytet Wrocławski
Krzysztof Zdulski Uniwersytet Łódzki
Kontakt

Sekcja studiów chińskich

O sekcji

Sekcja badań chińskich stanowi platformę wymiany informacji, poglądów oraz rozwijania teoretycznych ujęć działań Chin na arenie międzynarodowej. Do głównych celów sekcji zalicza się poszerzenia grona specjalistów ds. chińskich w stosunkach międzynarodowych oraz działania na rzecz umiędzynarodowienia studiów nad Chinami w Polsce. Wyróżnikiem grupy jest lista mailingowa członków grupy, który daje możliwość dyskusji na bieżące tematy związane z polityką chińską.

Władze

Przewodniczący: dr hab. Dominik Mierzejewski

Sekretarz: dr Łukasz Nazarko

Członkowie
Dominik Mierzejewski Łódź
Łukasz Nazarko Politechnika Białostocka
Anna Rudakowska Tamkang University, Taiwan
Agata Ziętek Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Kontakt

Sekcja studiów europejskich

O sekcji

Zadania sekcji będą koncentrowały się na analizie zagadnień teoretycznych, metodologicznych, instytucjonalno -prawych oraz empirycznych związanych z szeroko rozumianą problematyką europeistyczną. Proponowana problematyka będzie w tym kontekście obejmowała m.in. takie kwestie, jak:
– zagadnienia związane z integracją europejską ze szczególną koncentracją na problemach funkcjonowania Unii Europejskiej;
– problemy funkcjonowania instytucji europejskich;
– stosunki między państwami europejskimi ;
– miejsce i rola państw europejskich na kontynencie europejskim oraz analiza ich stosunków zewnętrznych;
– współpraca subregionalna oraz transgraniczna na kontynencie europejskim;
– współpraca organizacji europejskich z innymi organizacjami subregionalnymi, regionalnymi oraz globalnymi ;
– analiza najważniejszych problemów i wyzwań istotnych z punktu widzenia interesów państw oraz organizacji europejskich;
– postrzeganie roli państw i organizacji europejskich przez państwa pozaeuropejskie, organizacje międzynarodowe oraz inne podmioty;
– miejsce i rola państw i organizacji europejskich w rozwiązywaniu problemów regionalnych i globalnych.

Władze

Przewodniczący: dr hab. Joanna Starzyk Sulejewska

Wiceprzewodniczący: dr Kamil Zajączkowski (Centrum Europejskie UW)
Sekretarz: dr Paula Marcinkowska (ISM, UW)

Członkowie
Szymon Bachrynowski PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu
Olga Barburska Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Joanna Ciesielska-Klikowska Uniwersytet Łódzki
Hanna Dumała Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Andrzej Dumała Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii UMCS
Artur Gruszczak Uniwersytet Jagielloński
Beata Jagiełło SGH (emerytka)
Dorota Jurkiewicz-Eckert Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Katarzyna Kamińska-Korolczuk Uniwersytet Gdański, Instytut Politologii
Paula Marcinkowska ISM WNPiSM UW
Bartosz Michalski Uniwersytet Wrocławski
Małgorzata Mizerska-Wrotkowska Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Tomasz Młynarski INPiSM UJ
Anna Moraczewska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Kazimierz Musiał Uniwersytet Gdański, Instytut Skandynawistyki
David Nieto-Rasiński Uniwersytet Jagielloński
Beata Piskorska INPiSM KUL
Andrzej Podraza Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Anna Rudakowska Tamkang University, Taiwan
Anna Skolimowska Instytut Politologii UKSW w Warszawie
Arkadiusz Jan Sójka Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej
Joanna Starzyk-Sulejewska ISM WNPiSM UW
Damian Szacawa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Kamil Zajączkowski Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
Przemysław Zawada Uniwersytet Wrocławski
Kontakt

Sekcja studiów latynoamerykańskich i luzoamerykańskich

O sekcji

bd.

Władze

Przewodniczący: prof. dr hab. M. Śniadecka-Kotarska

Wiceprzewodniczący: dr hab. Stanisław Kosmynka, dr Michał Stelmach
Sekretarz: dr Jędrzej Kotarski

Członkowie
Maria Eleonora Hebisz Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych
Stanisław Kosmynka Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
Magdalena Lisińska Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
David Nieto-Rasiński Uniwersytet Jagielloński
Anita Oberda-Monkiewicz Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Instytut Stosunków Międzynarodowych
Michał Stelmach Uniwersytet Łódzki Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
M. Śniadecka-Kotarska Łódź
Kontakt

Sekcja studiów nad dyplomacją

O sekcji

Sekcja Studia nad dyplomacją skupia badaczy zajmujących się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym pojęciem dyplomacji jako: 1) globalnego procesu komunikacji między aktorami międzynarodowymi, dzięki któremu w drodze negocjacji poszukuje się rozwiązywania konfliktów, unikając wojny; 2) instrumentu polityki zagranicznej państwa; 3) mechanizmu reprezentacji, komunikacji i negocjacji, przez który państwa i inni aktorzy międzynarodowi (organizacje międzynarodowe, podmioty subpaństwowe, podmioty niepaństwowe) prowadzą własne interesy; 4) zespołu ludzi zatrudnionych w służbie zagranicznej. Celem sekcji jest nawiązanie dyskusji naukowej i pogłębienie współpracy pomiędzy badaczami zajmującymi się teoretycznymi i empirycznymi aspektami dyplomacji, jej różnymi formami i wymiarami.

Władze

Przewodniczący: dr hab. B. Surmacz

Wiceprzewodniczący: dr Anna Umińska-Woroniecka (ISM Uniwersytet Wrocławski)

Członkowie
Maja Głuchowska-Wójcicka Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Dorota Jurkiewicz-Eckert Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Małgorzata Mizerska-Wrotkowska Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Joanna Starzyk-Sulejewska Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM, Uniwersytet Warszawski
Beata Surmacz UMCS Lublin
Anna Umińska-Woroniecka Uniwersytet Wrocławski
Klaudia Wizimirska Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
Przemysław Zawada Uniwersytet Wrocławski
Kontakt

Sekcja studiów nad globalizacją i procesami transnarodowymi

O sekcji

b.d.

Władze

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Pietraś

Członkowie
Szymon Bachrynowski PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu
Bartosz Bojarczyk Wydział Politologii UMCS
Bogusława Drelich-Skulska Wrocław
Hanna Dumała Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Andrzej Dumała Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii UMCS
Anna H. Jankowiak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia gen. Tadeusza Kościuszki
Magdalena Kozub-Karkut Uniwersytet Jagielloński
Katarzyna Marzęda-Młynarska UMCS Lublin
Bartosz Michalski Uniwersytet Wrocławski
Tomasz Młynarski INPiSM UJ
Kazimierz Musiał Uniwersytet Gdański, Instytut Skandynawistyki
Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz Instytut Stosunków Międzynarodowych, UW
David Nieto-Rasiński Uniwersytet Jagielloński
Małgorzata Pietrasiak Uniwersytet Łódzki
Marek Pietraś UMCS Lublin
Marek Rewizorski Uniwersytet Gdański
Małgorzata Smagorowicz-Chojnowska ISP PAN
Kinga Smoleń Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Elżbieta Stadtmuller Uniwersytet Wrocławski Instytut Studiów Międzynarodowych
Joanna Starzyk-Sulejewska Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszwski
Magdalena Trzcionka Uniwersytet Jagielloński
Łukasz Wordliczek Uniwersytet Jagielloński
Michał Zaremba Uniwersytet Łódzki
Kontakt