Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

VIII Ogólnopolska Konwencja PTSM. „Instytucje międzynarodowe a dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych”

Organizatorzy:

PTSM_logotyp_basic_pl_czerwony_small           WNPiD_gr_pl

 

VIII Ogólnopolska Konwencja
Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Poznań, 8-9 listopada 2018 r.

 

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do wzięcia udziału

w VIII Ogólnopolskiej Konwencji PTSM pt.
„Instytucje międzynarodowe a dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych”,
która odbędzie się w Poznaniu w dniach 8–9 listopada 2018 r.

Celem naukowym Konwencji będzie próba odpowiedzi na pytania o zakres zmian w rozwoju i funkcjonowaniu współczesnych instytucji międzynarodowych, a w szczególności o:
1. motywy tworzenia i reformowania współczesnych instytucji międzynarodowych (proces instytucjonalizacji);
2. specyfikę funkcjonowania i skalę wyzwań związanych ze strukturalnymi zmianami w stosunkach międzynarodowych;
3. efekty działania instytucji międzynarodowych:
a. na poziomie subsystemowym (w stosunku do państw);
b. na poziomie systemu międzynarodowego (wymiar globalny i regionalny).

 

Cele i założenia Konwencji

Badanie instytucji międzynarodowych jest kluczem do objaśnienia i zrozumienia logiki rozwoju i funkcjonowania stosunków międzynarodowych w ogóle.

Celem naukowym Konwencji będzie próba odpowiedzi na pytania o zakres zmian w rozwoju i funkcjonowaniu współczesnych instytucji międzynarodowych, a w szczególności o:

 1. motywy tworzenia i reformowania współczesnych instytucji międzynarodowych (proces instytucjonalizacji);
 2. specyfikę funkcjonowania i skalę wyzwań związanych ze strukturalnymi zmianami w stosunkach międzynarodowych;
 3. efekty działania instytucji międzynarodowych:
  1. na poziomie subsystemowym (w stosunku do państw);
  2. na poziomie systemu międzynarodowego (wymiar globalny i regionalny).

Bardziej szczegółowe pytania badawcze odnoszą się do następujących problemów:

 1. W jakim stopniu instytucje są efektem działania państwa i jak na nie oddziałują? (Chodzi o uchwycenie dynamicznej istoty dualizmu instytucji międzynarodowych, które możemy ujmować jako zmienną niezależną oraz jako zmienną zależną).
 2. W jakim stopniu w objaśnianiu zachowania państw i ewolucji systemu międzynarodowego instytucje są zmienną interweniującą czy też najważniejszym źródłem przyczynowości?

Proponuje się przyjęcie możliwie szerokiej koncepcji pojmowania instytucji międzynarodowych. Obejmuje ona cztery główne elementy:

 1. organizacje międzynarodowe, które są uczestnikami i przejawami instytucjonalizacji norm, zasad i reguł;
 2. organizacje pozarządowe;
 3. prawo międzynarodowe jako uzgodniony i obowiązujący zespół zasad, zwyczajów i reguł w stosunkach między państwami;
 4. nieformalny zespół reguł w postaci reżimów międzynarodowych czy idei global governance.

Istotnym celem Konwencji będzie odniesienie się do setnej rocznicy uczestnictwa Polski w międzynarodowych organizacjach: Lidze Narodów i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Problematyce tej poświęcone zostaną specjalna sesja i panele.

Proponuje się dwojakiego rodzaju podejścia w badaniu instytucji międzynarodowych:

 1. teoretyczno-empiryczne studia przypadku związane z zastosowaniem teorii: realizm/neorealizm, neoliberalny instytucjonalizm, konstruktywizm, teoria racjonalnych wyborów, teoria gier, teoria funkcjonalizmu/neofunkcjonalizmu, teorie reżimów, teorie decydowania;
 2. ujęcia normatywne, polegające na analizie oceny i wyboru danej instytucji z perspektywy jej efektywności w realizacji takich celów, jak: pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe, rozwój międzynarodowy, prawa człowieka, ochrona środowiska, stabilność i równowaga w stosunkach międzynarodowych itp.

 

 prof. dr hab. Edward Haliżak                                                                                                          prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak 

Obszar badawczy

1. Pojęcie i istota procesu instytucjonalizacji.
2. Państwo a instytucje międzynarodowe – proces wzajemnych oddziaływań i adaptacji.
3. Instytucjonalni uczestnicy stosunków międzynarodowych – ciągłość i zmiana funkcji.
4. Teoretyczne ujęcia instytucji międzynarodowych.
5. Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego.
6. Instytucje a rozwój gospodarki światowej.
7. Instytucje a współpraca międzynarodowa – problem motywacji i korzyści.
8. Znaczenie instytucji międzynarodowych w polityce zagranicznej państwa.
9. Problem stosunków między instytucjami międzynarodowymi.
10. Stosunki zewnętrzne organizacji międzynarodowych (rządowych i pozarządowych).
11. Obszar organizacji pozarządowych – wyzwania dla badań i praktyki.
12. Prawo a stosunki międzynarodowe – problem wzajemnych zależności.
13. Problem adaptacyjności reżimów międzynarodowych i global governance do dynamiki zmian w systemie międzynarodowym, rozszerzanie w wymiarze poziomym i pionowym.
14. Decydowanie w instytucjach międzynarodowych (modele, formy, specyfika).
15. Komplementarność i konkurencyjność regionalnych i globalnych instytucji w poszczególnych obszarach stosunków międzynarodowych.
16. Porządek międzynarodowy – instytucjonalny kontekst.
17. Unia Europejska jako instytucja międzynarodowa.
18. System Narodów Zjednoczonych – problem efektywności.
19. Polska w Lidze Narodów i Organizacji Narodów Zjednoczonych – perspektywa historyczna.
20. Dyplomacja instytucji międzynarodowych.
21. Zagrożenia globalne a instytucje międzynarodowe.

Rada Programowa

• prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach
• prof. dr hab. Edward Haliżak
• prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak
• prof. dr hab. Andrzej Gałganek
• prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski
• prof. dr hab. Zbigniew Czachór
• prof. dr hab. Marek Pietraś
• prof. dr hab. Andrzej Mania
• prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj
• prof. UAM dr hab. Anna Potyrała
• prof. UAM dr hab. Jolanta Bryła
• prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz
• dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska

Komitet Organizacyjny

• prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj
• prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz
• prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg
• dr Krzysztof Duda
• dr Karina Jędrzejowska
• mgr Jarosław Kardaś
• mgr Sylwia Piechocińska-Para

Kwestie organizacyjne

Konwencja odbędzie się 8 i 9 listopada 2018 r. w Poznaniu.

Językami roboczymi Konwencji są polski i angielski.

Konwencja rozpocznie się od sesji plenarnej, a następnie toczyć się będzie w panelach tematycznych. W związku z tym zapraszamy do zgłaszania propozycji paneli. W przypadku zgłoszenia kilku paneli o tej samej tematyce mogą zostać utworzone sekcje tematyczne. Referaty zgłoszone niezależnie od zaproponowanych paneli zostaną włączone – w zależności od problematyki – do odpowiednich paneli.
W ramach poszczególnych paneli przewiduje się powołanie osoby dyskutanta, którego rolą będzie odniesienie się do referatów i rozpoczęcie dyskusji.

Zgłoszenie udziału

Propozycje paneli – w językach polskim lub angielskim – można zgłaszać do 31 marca 2018 r. (formularz zgłoszeniowy)
Informacja o ich przyjęciu zostanie ogłoszona do 15 kwietnia 2018 roku. Lista paneli pojawi się na stronie internetowej www.ptsm.edu.pl.
Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Konwencji (referat) proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz zgłoszeniowy) i przesłanie go do 15 lipca 2018 r. (formularz zostanie otwarty 15 kwietnia 2018 r.).
Zgłoszenia referatu można dokonać:
• wybierając odpowiedni panel;
• niezależnie od opublikowanej listy paneli.

Opłata konferencyjna

Warunkiem udziału w Konwencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 600 zł w terminie do 10 września 2018 r. Członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2018 r. i brakiem zaległości za 2017 r. uiszczają opłatę w wysokości 450 zł, doktoranci – 320 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 250 zł), studenci – 200 zł (studenci będący członkami PTSM – 100 zł). Opłata obejmuje wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji wydawniczej.

Konto:
Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa,
Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677,
dopisek: „Konwencja 2018”

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 607 242 245 lub mailowy: konwencja@ptsm.edu.pl.

Newsletter

Simply subscribe to our newsletters and we will be in touch. Don't worry, we won't spam you and of course you may unsubscribe at any time.

Kalendarz

Brak nadchodzących wydarzeń