X Jubileuszowa Ogólnopolska Konwencja PTSM. „DYNAMIKA ZMIAN STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH: NOWE WYZWANIA I TRANSFORMACJE”

Organizatorzy:

    131830 Umcs PTSM_logotyp_basic_pl_czerwony_small

X Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Lublin, 4-5 listopada 2021 r.

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS

zapraszają do wzięcia udziału w

X OGÓLNOPOLSKIEJ KONWENCJI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

pt.

DYNAMIKA ZMIAN STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH:

NOWE WYZWANIA I TRANSFORMACJE

.

Konwencja odbędzie się w Lublinie w dniach 4-5 listopada 2021 r.

 

10th CONVENTION OF
THE POLISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION

THE DYNAMICS OF CHANGE IN INTERNATIONAL RELATIONS:
NEW CHALLENGES AND TRANSFORMATIONS

 

UWAGA:

ZE WZGLĘDU NA BIEŻĄCĄ SYTUACJĘ PANDEMICZNĄ X KONWENCJA PTSM ZOSTAŁA PRZENIESIENIONA NA 2021 ROK. WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE ZGŁOSZENIA ZOSTANĄ UWZGLĘDNIONE, A OBECNIE TRWA UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR PANELI. 

Cele i założenia Konwencji / Objectives of the Convention

Celem X Jubileuszowej Konwencji PTSM będzie odniesienie się do problemu zmian w stosunkach międzynarodowych. Skala i dynamika zmian po zakończeniu zimnej wojny są tak znaczące, że uzasadnia to ze wszech miar podjęcie takiego problemu badawczego.

Badanie zmian w stosunkach międzynarodowych wyrasta z opozycji do historycznie statycznych ujęć zjawisk i procesów w nich się dokonujących z jednej strony, a z drugiej na skupianiu się jedynie na niezmiennej strukturalnej cesze ciągłości.  Ta druga postawa wyrasta z przekonania części  badaczy, że w stosunkach  międzynarodowych dominuje ta właśnie cecha – co ma swoje źródło w opacznym pojmowaniu następującej opinii Kennetha N. Waltza: Tekstura polityki międzynarodowej nie ulega większym zmianom, pewne wzory pojawiają się ponownie a wydarzenia pojawiają się w nieskończoność. Rzadko dochodzi do zmiany typu lub jakości relacji, które w niej dominują (K.N. Waltz, Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo  Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s.74).

W rzeczywistości jednak przedstawiciele wszystkich teorii stosunków międzynarodowych przyjmują jako oczywiste założenie, że kontynuacji podstawowych cech strukturalnych towarzyszą zmiany, które w literaturze przedmiotu ujmuje się za pomocą takich pojęć jak: cykliczność, ewolucja, rozwój historyczny, transformacja, postęp. Na ogół zmiany kwalifikuje się jako: stopniowe i przełomowe, sekwencyjne i kumulatywne, pokojowe i niepokojowe.

Kalevi J. Holsti zaproponował następujące kategorie analityczne w badaniu zmian w stosunkach międzynarodowych: Trends, great events, great achievements, significant social technological innovation, replacement, addition or subtraction, increased or decreased complexity, transformation, reversion, obsolescence, a new institution (K.J. Holsti, Taming the Sovereigns: Institutional Change in International Politics, Cambridge University Press, 2004).

Mając powyższe na uwadze propozycje paneli i referatów na X Konwencję powinny skupić się na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Kto i co jest źródłem zmian?
 2. Jaki jest mechanizm powstawania zmian? Chodzi tu o odpowiedzi na pytanie o zmiany na poziomie systemu międzynarodowego, które z kolei oddziałują na zmiany na poziomie regionalnym i państwa oraz jak różne podmioty kształtują struktury międzynarodowe na poziomie regionalnym i globalnym;
 3. Na czym polega specyfika zmian na poziomie aktorów międzynarodowych, struktur, instytucji i procesów międzynarodowych?

W szczególności tematyka Konwencji zmierza do odniesienia się do następujących kwestii:

 1. Wyzwań dotyczących współczesnego ładu międzynarodowego i kierunków jego przekształceń;
 2. Transformacji międzynarodowych instytucji ekonomicznych i napięć w gospodarce światowej;
 3. Wyzwań związanych z regionalnymi formami współpracy na świecie;
 4. Przekształceń dotychczasowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym;
 5. Kryzysu klimatycznego i jego wpływu na stosunki międzynarodowe;
 6. Wyzwań stojących przed poszczególnymi regionami świata i zmieniającą się ich pozycją;
 7. Problematyki zasobów surowcowych na świecie, stanowiącą podstawę dla współpracy oraz dla rywalizacji;
 8. Wyzwań związanych z przekształceniami w komunikowaniu międzynarodowym i rozwojem nowych technologii informacyjnych;
 9. Rozwoju technologicznego i związanych z tym wyzwań dla środowiska międzynarodowego;
 10. Kryzysu wartości i norm międzynarodowych związanych m.in. z prawem międzynarodowym, prawami człowieka, human security, reżimami międzynarodowymi;
 11. Problemów związanych z badaniami stosunków międzynarodowych, w tym znaczeniu i możliwości wyjaśniania i zrozumienia współczesnego świata w ramach poszczególnych teorii stosunków międzynarodowych.

 

_____________

 

Rada Programowa / Programme Board

• prof. dr hab. Edward Haliżak – Przewodniczący PTSM
• prof. dr hab. Andrzej Mania – Wiceprzewodniczący PTSM
• prof. dr hab. Marek Pietras – Wiceprzewodniczący PTSM
• prof. UŁ dr hab. Radosław Bania – Wiceprzewodniczący PTSM
• prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska – Wiceprzewodnicząca PTSM
• prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak
• prof. dr hab. Andrzej Podraza
• prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller
• dr hab. Marcin Grabowski
• dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. UAM
• dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
• dr hab. Konrad Pawłowski
• dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak
• dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS
• dr hab. Jakub Zajączkowski
• dr Łukasz Fijałkowski

Obszar badawczy / Research Area

W szczególności tematyka Konwencji zmierza do odniesienia się do następujących kwestii:

 1. Wyzwań dotyczących współczesnego ładu międzynarodowego i kierunków jego przekształceń;
 2. Transformacji międzynarodowych instytucji ekonomicznych i napięć w gospodarce światowej;
 3. Wyzwań związanych z regionalnymi formami współpracy na świecie;
 4. Przekształceń dotychczasowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym;
 5. Kryzysu klimatycznego i jego wpływu na stosunki międzynarodowe;
 6. Wyzwań stojących przed poszczególnymi regionami świata i zmieniającą się ich pozycją;
 7. Problematyki zasobów surowcowych na świecie, stanowiącą podstawę dla współpracy oraz dla rywalizacji;
 8. Wyzwań związanych z przekształceniami w komunikowaniu międzynarodowym i rozwojem nowych technologii informacyjnych;
 9. Rozwoju technologicznego i związanych z tym wyzwań dla środowiska międzynarodowego;
 10. Kryzysu wartości i norm międzynarodowych związanych m.in. z prawem międzynarodowym, prawami człowieka, human security, reżimami międzynarodowymi;
 11. Problemów związanych z badaniami stosunków międzynarodowych, w tym znaczeniu i możliwości wyjaśniania i zrozumienia współczesnego świata w ramach poszczególnych teorii stosunków międzynarodowych.

_____________

 

Program / Programme

Program X Konwencji PTSM dostępny będzie w październiku 2021 r.

Panele / Panels

Zapraszamy do zgłaszania paneli: ZGŁOSZENIA PANELI.

Propozycje paneli – w językach polskim lub angielskim – można zgłaszać do 10 marca 2021 r.

Komitet Organizacyjny / Organizational Committee
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS
 • dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak
 • dr hab. Agata Zietek, prof. UMCS
 • dr Karina Jędrzejowska
 • dr Justyna Kięczkowska
 • dr Kinga Smoleń
 • dr Adrian Szumowski
 • dr Justyna Trubalska
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • Sylwia Piechocińska-Para
Kwestie organizacyjne / Organizational matters

Konwencja odbędzie się 4 i 5 listopada 2021 r. w Lublinie. Konwencja odbędzie się w trybie hybrydowym. Zadeklarowany wariant uczestnictwa będzie można zmienić do 25 października 2021 r.

Językami roboczymi Konwencji są polski i angielski.

Konwencja rozpocznie się sesją plenarną. Po zakończeniu sesji plenarnej dalsza część Konwencji toczyć się będzie w panelach tematycznych. W każdym panelu powołana zostanie osoba dyskutanta, mająca odnieść się do referatów i rozpocząć dyskusję.

____________

The Convention will take place on November 4th and 5th, 2021, in Lublin. The working languages of the Convention are Polish and English.

The Convention will start with a plenary session. Next, thematic panels are planned.

Zgłoszenie udziału / Panel & Paper Proposal Submission

Propozycje paneli – w językach polskim lub angielskim – można zgłaszać do 20 maja 2021 r. (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY). Informacja o ich przyjęciu zostanie ogłoszona do 24 maja 2021 r. Lista paneli zostanie opublikowana na stronie internetowej www.ptsm.edu.pl.

WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE ZGŁOSZENIA PANELI ZOSTANĄ WZIĘTE POD UWAGĘ PRZEZ RADĘ PROGRAMOWĄ KONWENCJI.

Zgłoszenia referatów przyjmowane będą w dwóch turach:

 • I tura: 24 maja – 15 czerwca 2021 r.
 • II tura: 15 czerwca – 15 września 2021 r.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Konwencji (referat) proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz zostanie otwarty 24 maja 2021 r.). Zgłoszenia referatu można dokonać:

 • wybierając odpowiedni panel;
 • niezależnie od opublikowanej listy paneli.

___________

Call for Panels is opened until May 20, 2021. Paper proposals can be submitted via the online application form: PANEL SUBMISSION, 10th PISA Convention. Panel proposals may be submitted in Polish or English.

Opłata konferencyjna / Conference Fee

Konwencja odbędzie się w trybie hybrydowym. Zadeklarowany wariant uczestnictwa będzie można zmienić do 25 października 2021 r.

Wariant stacjonarny uczestnictwa:

Warunkiem udziału w Konwencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 600 zł w terminie do 20 września 2021 r. Członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2021 r. i brakiem zaległości za 2020 r. uiszczają opłatę w wysokości 450 zł, doktoranci – 350 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 300 zł), studenci – 300 zł (studenci będący członkami PTSM – 250 zł). Opłata obejmuje wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji wydawniczej.

W przypadku uiszczenia opłaty do dnia 30 czerwca 2021 r. (data zaksięgowania) opłaty wynoszą odpowiednio: 550 zł; 400 zł dla członków PTSM bez zaległości w opłatach członkowskich; 320 zł dla doktorantów (250 zł dla doktorantów członków PTSM); 280 zł studenci (200 zł studenci członkowie PTSM).

Wariant zdalny uczestnictwa: 

Warunkiem udziału w Konwencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 500 zł w terminie do 20 września 2021 r. Członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2021 r. i brakiem zaległości za 2020 r. uiszczają opłatę w wysokości 400 zł, doktoranci – 300 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 250 zł), studenci – 250 zł (studenci będący członkami PTSM – 200 zł). Opłata obejmuje wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji wydawniczej.

W przypadku uiszczenia opłaty do dnia 30 czerwca 2021 r. (data zaksięgowania) opłaty wynoszą odpowiednio: 450 zł; 350 zł dla członków PTSM bez zaległości w opłatach członkowskich; 250 zł dla doktorantów (200 zł dla doktorantów członków PTSM); 200 zł studenci (150 zł studenci członkowie PTSM).

Konto:

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa,

Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677, dopisek: „Konwencja 2021”

___________

The conference fee covers the costs of the catering, conference materials, and peer-reviewed post-conference book. Conference participants are to make their travel and accommodation arrangements.

Account information:

Polish International Studies Association, Al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warsaw, Poland

Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677, Annotation: “Convention 2021”

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!