V Konwencja PTSM. Liberalizm i neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych

V Ogólnopolska Konwencja
Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Gdańsk, 12-13 listopada 2015

Liberalizm to teoria głównego nurtu nauki o stosunkach międzynarodowych plasująca się w opozycji do realizmu. Celem Konwencji było zbadanie jej eksplanacyjnych walorów i analitycznych zastosowań. Preferowane będą referaty testujące teorie i modele.

Zakres tematyczny

Przedkładając taką propozycję należy mieć na uwadze wyróżnienie na:

A)  Liberalizm klasyczny reprezentowany przez myśl Hugo Grotiusa, Immanuela Kanta i Davida Mitrany (funkcjonalizm), zwany także idealizmem.
B)  Liberalny instytucjonalizm, nawiązujący do ustaleń Roberta Keohane i Josepha Nye.
C)  Teoria demokratycznego pokoju reprezentowana m.in. przez Michela Doyle.
D)  Liberalne teorie integracji europejskiej, obejmujące m.in. neofunkcjonalizm Ernsta Haasa,transakcjonizm Karla Deutcha i liberalny instytucjonalizm Andrew Mravscika i różne nurty instytucjonalizmu.
E)  Neoliberalizm ekonomiczny występujący w ramach Międzynarodowej Ekonomii Politycznej.

W związku z powyższym celem problematyka sesji plenarnych, paneli i referatów powinna obejmować następującą problematykę.

1. Analizę teorii i podejść teoretycznych dwóch nurtów: liberalizmu (funkcjonalizm, neofunkcjonalizm, nowy liberalizm, teoria reżimów, teoria demokratycznego pokoju).

2. Eksplanacyjną użyteczność liberalizmu w badaniu:

  • polityki zagranicznej państwa,
  • systemu regionalnego, w szczególności Unii Europejskiej,
  • systemu międzynarodowego.

3. Zastosowanie w analizie takich zjawisk i procesów jak:

  • globalizacja
  • współzależność
  • transnarodowość
  • global governance
  • bezpieczeństwo międzynarodowe
  • integracja europejska.

4. Zbadanie organizacji globalnych i regionalnych w kategoriach liberalnego paradygmatu.
5. Rola ONZ w stosunkach międzynarodowych po 70 latach działalności (sesja specjalna pod kierownictwem prof. dr hab. Teresy Łoś-Nowak).

Koordynatorzy naukowi Konwencji

prof. dr hab. Edward Haliżak, Przewodniczący Zarządu Krajowego PTSM
prof. UG dr hab. Rafał Ożarowski, Przewodniczący PTSM – Oddział Gdańsk
dr Anna Wróbel, PTSM Oddział Warszawa

Koordynatorzy organizacyjni Konwencji:

mgr Sylwia Piechocińska-Para z ramienia Zarządu Głównego PTSM (tel. 607 242 245)
dr Gracjan Cimek, PTSM Oddział Gdańsk
dr Wojciech Grabowski, PTSM Oddział Gdańsk
dr Margot Stańczyk-Minkiewicz, PTSM Oddział Gdańsk

Zgłoszenie udziału

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konwencji

– zgłaszają swoje referaty wybierając odpowiedni panel
– zgłaszają swój referat poza wskazaną listą paneli.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 15 września 2015 roku:

– e-mailem: konwencja@nullptsm.edu.pl

Informacje o zaakceptowaniu referatu zgłaszający otrzymają najpóźniej do 20 września 2015 roku. Osoby, których referaty zostały zaakceptowane, proszone są o przysłanie tekstu wystąpienia drogą elektroniczną na adres konwencja@nullptsm.edu.pl do dnia 15 października 2015 roku.

Opłata konferencyjna

Warunkiem udziału w konwencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 550 zł w terminie do 30 września 2015 r. Uczestnicy będący członkami Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2015r. i brakiem zaległości za 2014r. uiszczają opłatę w wysokości 360 zł (doktoranci – 260zł). Opłata obejmuje wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej.

Konto: PTSM ul. Żurawia 4 s. 503 00-503 Warszawa Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677 Dopisek: „Konwencja 2015”. Opłata obejmuje wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji wydawniczej.

Konto:
Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych Al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa,
Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677
Tytułem: Imię i nazwisko uczestnika, Konwencja 2017

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na numer 607 242 245
lub na adres poczty elektronicznej: konwencja@nullptsm.edu.pl.

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!