Nagrody PTSM

 •  

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

ogłasza konkurs 

na najlepszą autorską monografię naukową

z zakresu stosunków międzynarodowych

opublikowaną w roku 2023

(Nagroda Naukowa) 

oraz 

na najlepszą pracę doktorską

z zakresu stosunków międzynarodowych

obronioną w roku 2023

(Nagroda Doktorska).

Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać Zarządy Oddziałów PTSM, grupy co najmniej 3 członków PTSM lub Autorzy indywidualnie. Kandydatów do Nagrody Doktorskiej mogą zgłaszać również promotorzy rozpraw doktorskich.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2024 r.

Zgłoszenia kandydatur (wypełniony dostępny na tej stronie formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami) muszą mieć postać plików pdf i zostać dostarczone pocztą elektroniczną na adres konkurs@nullptsm.edu.pl.

Przewodniczący Kapituły                                     Przewodniczący PTSM

Prof. dr hab. Andrzej Mania                           Prof. dr hab. Edward Haliżak

 

ZGŁOSZENIA KONKURSOWE PRZYJMOWANE SĄ DO 30 CZERWCA 2024 r.

 

ZGŁOSZENIA DOKONYWAĆ MOŻNA WYŁĄCZNIE ZA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES KONKURS@nullPTSM.EDU.PL

 

Regulamin Konkursu

Regulamin Nagród PTSM

§ 1.
Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych honoruje:
1. najlepsze oryginalne monografie naukowe z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych Nagrodą Naukową.
2. najlepsze prace doktorskie z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych zwane dalej Nagrodą Doktorską.

§ 2.
1. Nagrody Naukowe wszystkich rodzajów przyznaje Kapituła Nagród Naukowych PTSM zwana dalej Kapitułą.
2. Kapituła składa się z maksymalnie 11 członków, w tym:
a/ po jednym wyłania Przewodniczący każdego z Oddziału,
b/jeden członek wybrany uchwałą Zarządu Głównego
c/Przewodniczący PTSM.
3. W przypadku niedokonania wyboru członka kapituły przez Oddział PTSM, wyboru dokonuje Zarząd Główny.
4. Kapituła przedstawia pisemne uzasadnienie przyznanych nagród, zwłaszcza zwracając uwagę na wkład monografii lub rozprawy doktorskiej do rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych, z uwzględnieniem walorów teoretycznych, metodologicznych oraz empirycznych.
5. Kapituła powinna zostać powołana nie później niż 3 miesiące od wyborów Zarządu Głównego PTSM, a w pierwszym roku przyznawania Nagrody nie później niż do końca kwietnia 2018 roku.
6. Kadencja Kapituły upływa każdorazowo z końcem kadencji Zarządu Głównego PTSM.
7. Kapituła powołuje ze swojego składu przewodniczącego oraz sekretarza, który organizuje jej prace.
8. Kapituła pierwszej kadencji opracuje regulamin swojego procedowania nie później niż dwa miesiące od swojego powołania.

§ 3.
1. Nagroda Naukowa jest przyznawana za autorską monografię opublikowaną w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku.
2. Nagroda Doktorska jest przyznawana za rozprawę doktorską obronioną w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku.
3. W kategoriach określonych w ust. 1, ust. 2 mogą być również przyznawane wyróżnienia, nie więcej jednak niż po 1 wyróżnieniu w każdej z kategorii.
4. W pierwszym roku przyznawania nagrody będą rozpatrywane prace z dwóch lat poprzedzających rok przyznania Nagrody tj. za rok 2016 i 2017

§ 4.
1. Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać zarządy Oddziałów PTSM, grupy co najmniej 3 członków PTSM lub autor indywidualnie.
2. Kandydatów do Nagrody Doktorskiej mogą zgłaszać oprócz wskazanych w ust. 1 promotorzy rozpraw doktorskich.
3. Zgłoszenia kandydatów następują od 1 stycznia do 30 czerwca roku wręczenia nagrody; w pierwszym roku nagrody zgłoszenia kandydatów odbywać się będą do 25 września 2018 roku.

§ 5.
1. Zgłoszenie kandydatury do Nagrody Naukowej musi zawierać:
o monografię w wersji elektronicznej,
o uzasadnienie wniosku.
2. Zgłoszenie kandydatury do Nagrody Doktorskiej musi zawierać:
o rozprawę doktorską w wersji elektronicznej,
o wszystkie recenzje rozprawy doktorskiej,
o uzasadnienie wniosku przygotowane przez promotora,
o oświadczenie autora o uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
3. Zgłoszenia kandydatur są dostarczane do PTSM. Materiały muszą mieć postać plików typu pdf i zostać dostarczone pocztą elektroniczną na adres konkurs@nullptsm.edu.pl.

§ 6.
1. Wręczenie Nagród odbywa się podczas corocznych Konwencji PTSM.
2. Laureaci powiadamiani są o fakcie przyznania nagrody co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem Konwencji.
3. Wyniki konkursu Zarząd Główny PTSM zamieszcza na stronie internetowej Towarzystwa.

 

Do pobrania:

Regulamin Nagród Naukowych PTSM.

Kapituła Konkursowa
 • prof. dr hab. Andrzej Mania – Przewodniczący Kapituły
 • prof. UMCS Hanna Dumała – Sekretarz Kapituły
 • prof. UŁ Radosław Bania
 • prof. dr hab. Edward Haliżak
 • prof. UKSW Elżbieta Karska
 • prof. dr hab. Robert Kłosowicz
 • prof. UWr Bartosz Michalski
 • prof. WSAIB Rafał Ożarowski
 • dr hab. Konrad Pawłowski
 • dr hab. Ewelina Waśko-Owsiejczuk
 • dr Rafał Wiśniewski

Kapituła 2017-2019

 • prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak – Przewodnicząca Kapituły
 • dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS – Sekretarz Kapituły
 • dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
 • prof. dr hab. Edward Haliżak
 • dr hab. Marcin Kaczmarski
 • dr hab. Bartosz Michalski
 • dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. UAM
 • dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB
 • dr hab Anna Wojciuk
 • dr hab. Karol Żakowski, prof. UŁ
 • prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska
Laureaci nagród PTSM 2022

Nagroda naukowa:

Nagroda doktorska:

 • Piotr Sieniawski za pracę pod tytułem De facto States in the Post-Soviet Area, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Radosława Zenderowskiego.

   

 

Laureaci nagród PTSM 2021

Nagroda naukowa:

Wyróżnienie

Nagroda doktorska:

 • dr Tomasz Morozowski za pracę pod tytułem Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec mocarstw wschodzących po 2004 roku, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Malinowskiego.

   

 

Laureaci nagród PTSM 2020

Nagroda naukowa:

Wyróżnienie

Nagroda doktorska:

 • W kategorii Nagroda Doktorska za rok 2020 nagrody nie przyznano.

 

Laureaci nagród PTSM 2019

Nagroda naukowa:

Wyróżnienie

Nagroda doktorska:

 • dr Maciej Stępka (Uniwersytet Jagielloński) za rozprawę pt. Migration and security in the European Union. A critical analysis of security discourses and narratives, napisaną pod kierunkiem dr. hab. prof. UJ Dariusza Niedźwieckiego.

 

Laureaci nagród PTSM 2018

Nagroda naukowa:

 • dr hab. Konrad Pawłowski za książkę pt. Państwowość Kosowa. Geneza, uwarunkowania, współczesność (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018).

Wyróżnienie

 • Paweł Kowal za książkę Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej (Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych PAN, Warszawa 2018).

Nagroda doktorska:

 • dr Agata Mazurkiewicz (Uniwersytet Jagielloński) za rozprawę pt. Civil-Military Cooperation in Changing Theatre
  of Operation, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Chorośnickiego.

 

Laureaci nagród PTSM 2017 i 2016

Nagrody naukowe:

 • dr Tomasz Pugacewicz za książkę „Teorie polityki zagranicznej. Perspektywa amerykańskiej analizy polityki zagranicznej” wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków 2017)
 • dr Adam Kirpsza za książkę pt. „Jak negocjować w
  Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej” wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Scholar (Warszawa 2016)

Nagroda doktorska:

 • dr Mateusz Filary-Szczepanik za rozprawę pt. „Realistyczne teorie Hansa Morgenthaua i Kennetha Waltza na tle debat konstytuujących stosunki międzynarodowe jako dyscyplinę akademicką”

Relacja z wręczenia nagród: https://ptsm.edu.pl/wreczenie-nagrod-naukowych-ptsm/

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy - Nagroda naukowa

Zgłoszenia kandydatur (formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami) muszą mieć postać plików typu pdf i zostać dostarczone pocztą elektroniczną na adres konkurs@nullptsm.edu.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2023 r.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy pdf.

Formularz zgłoszeniowy doc.

Formularz zgłoszeniowy - Nagroda doktorska

Zgłoszenia kandydatur (formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami) muszą mieć postać plików typu pdf i zostać dostarczone pocztą elektroniczną na adres konkurs@nullptsm.edu.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2023 r.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy pdf.

Formularz zgłoszeniowy docx.

.