Statut Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Do pobrania:

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1

  1. Stowarzyszenie przyjęło nazwę: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
  2. Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych używa skrótu PTSM, w dalszej części Statutu zwane jest „Towarzystwem”.
  3. Towarzystwo może używać w kontaktach zagranicznych nazwy w językach obcych.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar RP, a siedzibą władz m.st. Warszawa.

§ 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 4

W strukturach Towarzystwa mogą działać oddziały i koła.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń.

§ 6

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudnić pracowników.

§ 7

Towarzystwo używa pieczęci z zapisem: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji.

§ 8

1.Celem Towarzystwa jest:

popieranie rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych,

upowszechnianie wiedzy w tym zakresie,

prezentowanie dorobku tej dyscypliny wiedzy,

integrowanie środowisk naukowych prowadzących badania w zakresie stosunków międzynarodowych, a reprezentujących takie dziedziny jak: politologia, ekonomia, prawo międzynarodowe, historia dyplomacji,

integrowanie środowisk reprezentujących zarówno naukę jak i praktykę międzynarodową.

§ 9

1.Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

organizowanie kongresów, sympozjów, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów,

współdziałanie z właściwymi jednostkami administracji państwowej i placówkami naukowymi na rzecz rozwoju dyscypliny nauki o stosunkach międzynarodowych, a zwłaszcza z Polską Akademia Nauk, Szkołami Wyższymi i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, stowarzyszeniami naukowymi o podobnym profilu działania,

występowanie o nagrody PAN oraz przyznawanie nagród Towarzystwa za wybitne publikacje w dziedzinie stosunków międzynarodowych,

udział w międzynarodowych kongresach i konferencjach International Studiem Association (ISA),

podejmowanie inicjatyw na rzecz opracowywania metod i programów nauczania na kierunku „ stosunki międzynarodowe” w Szkołach Wyższych,

opracowanie ocen i ekspertyz oraz prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w zakresie problematyki międzynarodowej,

rozwijanie współpracy z placówkami badawczymi i fundacjami o międzynarodowym profilu działania.

§ 10

1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.

2.         Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej służy działalności statutowej Towarzystwa i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Towarzystwa.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 11

Członkiem Towarzystwa mogą być osoby fizyczne (obywatele polscy lub cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami) i osoby prawne ( z siedzibą w kraju i za granicą) na zasadach określonych w §15 Statutu.

§ 12

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na członka:

a) zwyczajnego,

b) honorowego,

c) wspierającego

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna zajmująca się stosunkami międzynarodowymi.

2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd właściwego Oddziału Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji ubiegającego się.

3. Członek zwyczajny ma prawo:

czynnego i biernego wyboru do Władz Towarzystwa,

udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowych i kursach,

działania w sekcjach naukowych tworzonych przez Towarzystwo.

§ 14

1. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa i rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych, oraz zasłużona dla praktyki w tej dziedzinie.

2. Osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa, rozwoju dziedziny stosunków międzynarodowych może być nadana godność Prezesa Honorowego Towarzystwa.

3. Godność Członka Honorowego oraz godność Prezesa Honorowego Towarzystwa nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

4. Członek Honorowy i Prezes Honorowy Towarzystwa korzystają ze wszystkich praw członka zwyczajnego, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyboru do Władz Towarzystwa. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału właściwego ze względu na członkowstwo oraz w Krajowym Zjeździe Delegatów mają zaś prawo udziału z głosem doradczym.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna wspierająca merytoryczną działalność Towarzystwa, popierająca jego działalność i współpracującą z nim.

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd właściwego Oddziału Towarzystwa, na podstawie pisemnej deklaracji finansowego i organizacyjnego wsparcia Towarzystwa przez ubiegającego się.

3. Członek wspierający ma prawo:

brać udział z głosem doradczym w zebraniach Towarzystwa,

zgłaszać wnioski i propozycje do Władz Towarzystwa,

uczestniczyć w działalności Towarzystwa,

używania obok swojej nazwy dopisku „Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych”

§ 16

1.Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:

przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Towarzystwa,

aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,

przestrzegania norm etyki zawodowej,

Członkowie zwyczajni mają obowiązek opłacania składek członkowskich, określonych w regulaminie, o którym mowa w § 35 ust. 1 lit. f.

§ 17

1.Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, złożonej przez członków zwyczajnych i wspierających Zarządowi właściwego Oddziału, a w przypadku członków honorowych i Prezesów Honorowych Zarządowi Głównemu Towarzystwa.

ostatecznego wyroku Głównego Sądu Koleżeńskiego lub Sądu Koleżeńskiego Oddziału orzekającego karę dyscyplinarną wykluczenia z Towarzystwa,

skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,

śmierci członka lub jego ubezwłasnowolnienia,

likwidacji członka wspierającego,

likwidacji Towarzystwa,

w razie zaległości w opłacaniu składek trwającej ponad rok, pomimo dwukrotnego uprzedniego pisemnego wezwania członka Towarzystwa przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału do uiszczenia zaległej kwoty.

§ 18

1. Uchwałę o wykreśleniu, stwierdzającą ustanie członkostwa na skutek zaistnienia zdarzeń określonych w § 17, podejmuje odpowiednio Zarząd właściwego Oddziału w stosunku do członków zwyczajnych i wspierających oraz Zarząd Główny w stosunku do członków honorowych oraz Prezesów Honorowych.

2. Uchwałę o wykreśleniu członka wraz z uzasadnieniem doręcza się zainteresowanemu, który w terminie jednego miesiąca od dnia jej otrzymania ma prawo odwołać się odpowiednio od uchwały Zarządu właściwego Oddziału do Zarządu Głównego jako organu II instancji, zaś od uchwały Zarządu Głównego do Krajowego Zjazdu Delegatów jako organu II instancji. Przy czym odwołanie od uchwały o wykreśleniu członka podjętej na skutek zdarzeń wymienionych w § 17 ust. 1 lit. b i c nie może wkraczać w merytoryczną ocenę zasadności zapadłych w sprawie wyroków tak prawomocnego wyroku sądu powszechnego jak i ostatecznych wyroków Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Sądu Koleżeńskiego Oddziału, które to orzeczenia wiążą Władze Towarzystwa.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§ 19

1.Władzami Towarzystwa są:

Naczelne Władze Towarzystwa

Terenowe Władze Towarzystwa

§ 20

1. Kadencja Władz Towarzystwa trwa 6 lat, rozpoczyna się z dniem zebrania się odpowiedniej Władzy Towarzystwa na pierwsze posiedzenie – nie później niż piętnastego dnia od wyboru  – i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Władz Towarzystwa następnej kadencji.

2. W razie potrzeby Władze Towarzystwa uzupełniają swe składy w czasie trwania kadencji. Liczba członków pochodzących z wyboru uzupełniającego nie może przekraczać 1/3 dotychczasowej liczby członków.

§ 21

1. Władze Towarzystwa decydują w drodze uchwał.

2. Uchwały Władz Towarzystwa, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ składu osobowego.

§ 22

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są Odziały. Przy Zarządzie Głównym i Zarządach Oddziałów mogą być tworzone sekcje problemowo – badawcze.

2. Zarząd Główny na pisemny wniosek członków powołuje Oddziały, określając ich nazwę, siedzibę i teren działania. Nowo powołany Oddział winien skupiać co najmniej 15 członków.

3. Zarząd Główny rozwiązuje Oddział na pisemny wniosek Zarządu Oddziału, lub z własnej inicjatywy w przypadku zaprzestania działalności lub rażącego naruszania Statutu Towarzystwa.

Rozdział V
Naczelne Władze Towarzystwa

§ 23

1.Naczelne Władze Towarzystwa to:

Krajowy Zjazd Delegatów,

Zarząd Główny,

Główna Komisja Rewizyjna,

Główny Sąd Koleżeński.

A/ Krajowy Zjazd Delegatów

§ 24

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Krajowy Zjazd Delegatów, zwoływany przez Zarząd Główny raz na 6 lat.

Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

Obradami Krajowego Zjazdu Delegatów kieruje Prezydium, wybierane każdorazowo spośród Delegatów, w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

§ 25

1. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów z głosem stanowiącym, wybierani są na okres kadencji Władz przez Walne Zgromadzenia Oddziałów. Liczbę delegatów określa każdorazowo Zarząd Główny w drodze uchwały z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do liczby członków zwyczajnych Oddziałów w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów, jednakże nie mniej niż trzech delegatów z każdego Oddziału. Kadencja wybranych delegatów kończy się z chwilą wyboru nowych delegatów na Walnym Zgromadzeniu Oddziałów.

2. W Krajowym Zjeździe Delegatów z głosem doradczym biorą udział:

a) członkowie Władz Towarzystwa,

b) członkowie honorowi oraz Prezesi Honorowi Towarzystwa,

c) goście zaproszeni przez Zarząd Główny.

§ 26

1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny przed upływem kadencji Naczelnych Władz Towarzystwa.

2. Zarząd Główny o terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów zawiadamia co najmniej na 21 dni przed terminem Zjazdu.

§ 27

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i na wniosek 1/3 liczby Zarządów Oddziałów.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny, w terminie ośmiu tygodni od daty zgłoszenia wniosku, według zasad określonych w § 26 ust. 2 Statutu.

3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 28

1.Do zakresu działania Krajowego Zjazdu Delegatów w szczególności należy:

Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,

rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego,

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu,

wybór i odwołanie Przewodniczącego Towarzystwa i Wiceprzewodniczących Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz członków Głównego Sądu Koleżeńskiego,

uchwalanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego,

zatwierdzanie wytycznych do preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych Towarzystwa,

uchylanie uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziałów, gdy są one sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami Statutu Towarzystwa oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów,

nadawanie godności Członka Honorowego oraz Prezesa Honorowego Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego,

podejmowanie uchwały o zmianie Statutu oraz podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa,

wybór osoby likwidatora lub likwidatorów oraz organizacji społecznej, której będzie przekazany majątek Towarzystwa pozostały po jego likwidacji,

podejmowanie uchwał w innych sprawach objętych przedmiotem obrad.

§ 29

1. Krajowy Zjazd Delegatów swe uchwały podejmuje w glosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych Delegatów, z zastrzeżeniem postanowień § 62 Statutu.

2. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów dotyczące wyboru Władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu tajnym.

B/ Zarząd Główny

§ 30

W okresie między zjazdami najwyższą władzą Towarzystwa jest Zarząd Główny, który kieruje działalnością Towarzystwa. Za swoją działalność ponosi odpowiedzialność przed Krajowym Zjazdem Delegatów.

§ 31

1. Zarząd Główny składa się z 5 do 9 członków wybieranych imiennie przez Krajowy Zjazd Delegatów, w tym z Przewodniczącego Towarzystwa, trzech Wiceprzewodniczących Zarządu Głównego i Skarbnika Towarzystwa, Przewodniczącego Towarzystwa i trzech Wiceprzewodniczących wybiera Krajowy Zjazd Delegatów spośród Członków Zarządu Głównego, zaś Skarbnika Towarzystwa wybiera Zarząd Główny spośród swego grona.

2. Przewodniczący może pełnić swoją funkcję nieprzerwanie przez dwie kolejne kadencje.

3. W razie długotrwałej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Towarzystwa, funkcję tę obejmuje do końca danej kadencji jeden z Wiceprzewodniczących, wybrany przez Zarząd Główny.

4. Przewodniczący Towarzystwa pełni funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

§ 32

Towarzystwo na zewnątrz reprezentuje Przewodniczący Towarzystwa lub upoważniony przez Zarząd Główny Członek Zarządu.

§ 33

W Towarzystwie obowiązuje zakaz łączenia funkcji Przewodniczącego Towarzystwa oraz: przewodniczącego Oddziału, członka Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Skarbnika Towarzystwa.

§ 34

1. Przewodniczący Towarzystwa, Wiceprzewodniczący i Skarbnik tworzą Prezydium Zarządu Głównego.

2. Prezydium Zarządu Głównego kieruje bieżącą działalnością Zarządu Głównego w okresie między jego posiedzeniami.

§ 35

1.Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

realizacja statutowych celów Towarzystwa oraz uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,

ustalanie terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad Krajowych Zjazdów Delegatów,

uchwalanie programów pracy, budżetu Towarzystwa i wytycznych do preliminarza budżetu Oddziałów Towarzystwa,

zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządów Oddziałów,

sporządzanie zbiorczych rocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa,

ustalanie regulaminu świadczeń Oddziałów na cele ogólne Towarzystwa, w tym zasad uiszczania i wysokości składek członkowskich,

powoływanie, rozwiązywanie Oddziałów Towarzystwa,

przekazywanie Zarządom Oddziałów okresowych informacji o działalności Towarzystwa,

występowanie z wnioskiem do Zjazdu Krajowego Delegatów o przyznanie godności Członka Honorowego oraz Prezesa Honorowego Towarzystwa,

podejmowanie uchwał o wykreśleniu Członka Honorowego oraz Prezesa Honorowego Towarzystwa w przypadku zaistnienia okoliczności uregulowanych w § 17 ust. 1,

rozpoznawanie – jako organ II instancji – odwołań od uchwał Zarządu właściwego Oddziału o wykreśleniu członka zwyczajnego lub wspierającego,

podejmowanie uchwał o przynależność Towarzystwa do organizacji krajowych i międzynarodowych,

uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów, gdy są one sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami Statutu Towarzystwa oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów i uchwałami Zarządu Głównego.

podejmowanie uchwał dotyczących majątku Towarzystwa,

składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania z działalności Towarzystwa w tym Zarządu Głównego,

ustosunkowywanie się do wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej,

interpretowanie zapisów Statutu Towarzystwa.

§ 35 1

Zarząd Główny Towarzystwa powołuje spośród członków Towarzystwa lub spoza tego grona: naczelnych redaktorów czasopism i wydawnictw wydawanych przez Towarzystwo, przewodniczących Komisji Towarzystwa.

Zarząd Główny Towarzystwa wyznacza przedstawicieli do reprezentowania Towarzystwa w organizacjach, w których Towarzystwo jest członkiem oraz w podmiotach, w których Towarzystwo jest udziałowcem lub akcjonariuszem.

Okres, przez który osoby wymienione w niniejszym punkcie mogą pełnić swoje funkcje nie może być dłuższy niż kadencja Zarządu Głównego Towarzystwa, który dokonał wyboru tych osób.

Zarząd Główny zatwierdza skład Komisji Towarzystwa na wniosek przewodniczących tychże Komisji.

§ 36

Posiedzenie Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

Zarząd Główny stowarzyszenia może przeprowadzać głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Głosowanie organizuje Przewodniczący Zarządu Głównego.

Głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub informatycznego systemu głosowań odbywają się na wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Zarządu Głównego lub co najmniej 2 członków Zarządu Głównego, przy czym osoby zgłaszające muszą każdorazowo określić przedmiot głosowania.

Zarząd Główny uchwala regulamin głosowania za pomocą poczty elektronicznej lub informatycznego systemu głosowań. Regulamin nie może być uchwalony bądź zmieniony w trybie elektronicznym.

§ 37

1. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków w tym Przewodniczącego Towarzystwa. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Towarzystwa.

2. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

C/ Główna Komisja Rewizyjna

§ 38

1. Główna Komisja Rewizyjna jest suwerenną naczelną władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych imiennie przez Krajowy Zjazd Delegatów.

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej i jego zastępcę.

§ 39

1.Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

bieżąca kontrola, przy czym nie rzadziej jak raz w roku – całokształtu działalności Towarzystwa, i jego Władz ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. Kontrola Głównej Komisji Rewizyjnej nie dotyczy działalności orzeczniczej sądów koleżeńskich,

zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium uwag, wniosków i ocen dotyczących ich działalności oraz działalności Oddziałów,

zgłaszanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów,

zwołanie Krajowego Zjazdu Delegatów, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym Statutem

nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych Oddziałów,

składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów oceny z działalności Zarządu Głównego i sprawozdania ze swojej działalności w okresie kadencji,

Składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego.

§ 40

Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków w tym przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.

D/ Główny Sąd Koleżeński

§ 41

1. Główny Sąd Koleżeński jest suwerenną naczelną władzą Towarzystwa.

2. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków wybieranych imiennie przez Krajowy Zjazd Delegatów.

3. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego i jego zastępcę.

§ 42

1.Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

sprawowanie ogólnego nadzoru nad Sądami Koleżeńskimi Oddziałów,

rozpoznawanie jako organ II instancji spraw o naruszenie przez członków postanowień Statutu Towarzystwa,

rozpoznawanie jako organ II instancji sporów między Władzami Towarzystwa a jego członkami,

składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§ 43

1. Główny Sąd Koleżeński działając jako organ II instancji:

utrzymuje wyrok Sądu Koleżeńskiego Oddziału w mocy w całości lub części,

uchyla wyrok Sądu Koleżeńskiego Oddziału w całości lub w części i wydaje wyrok reformatoryjny co do całości lub części wyroku Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

2. Główny Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary dyscyplinarne:

upomnienie,

naganę,

zwieszenie w prawach członka na okres do 6 miesięcy,

wykluczenie z towarzystwa.

3.Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego w strukturach Towarzystwa są ostateczne i wiążą Władze Towarzystwa .

Rozdział VI
Władze Terenowe Towarzystwa

§ 44

1. Terenowe Władze Towarzystwa to:

a) Walne Zgromadzenie Oddziału,

b) Zarząd Oddziału,

c) Komisja Rewizyjna Oddziału,

d) Sąd Koleżeński Oddziału.

§ 45

1. Oddziały są podstawowymi terenowymi jednostkami Towarzystwa, a ich głównym zadaniem jest realizacja statutowych celów Towarzystwa. Jednostkami organizacyjnymi na szczeblu Oddziałów są Koła Towarzystwa.

2. Oddziały uiszczają na cele ogólne Towarzystwa świadczenia pieniężne pochodzące z tytułu składek członkowskich w wysokości proporcjonalnej do liczby swoich członków. Zasady uiszczania i wysokość w/w świadczeń określa Zarząd Główny w regulaminie, o którym mowa w § 35 ust. 1 lit.f.

§ 46

1. Koła Towarzystwa mogą być tworzone w uczelniach, instytutach naukowo – badawczych, na podstawie uchwały Zarządu Oddziału.

2. Członkowie Towarzystwa na szczeblu Koła Towarzystwa wybierają ze swego grona przewodniczącego Koła, który zobowiązany jest do utrzymywania stałych kontaktów z Zarządem Oddziału na terenie którego działa dane Koło Towarzystwa.

A/ Walne Zgromadzenie Oddziału

§ 47

1. Najwyższą władzą Towarzystwa Oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału.

2. Walne Zgromadzenie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału, który wysyła zawiadomienia wraz ze wskazaniem terminu, miejsca i porządku obrad wszystkim członkom Oddziału co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.

3. Zarząd Główny, Komisja Rewizyjna Oddziału bądź co najmniej 1/2 członków Oddziału mogą żądać zwołania Walnego Zgromadzenia Oddziału. Na żądanie w/w Zarząd Oddziału w terminie sześciu tygodni zwołuje Walne Zgromadzenie Oddziału.

4. W razie nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zgromadzenia Oddziału w terminie zakreślonym w §47 ust.3. zwołuje je wg zasad określonych w § 47 ust. 2 Komisja Rewizyjna Oddziału.

5. Obradami Walnego Zgromadzenia Oddziałów kieruje Prezydium, wybierane każdorazowo spośród Delegatów wybranych zgodnie z § 25 ust.1 Statutu, w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.

§ 48

1. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału biorą udział:

członkowie Towarzystwa danego Oddziału – z głosem stanowiącym,

Członkowie Honorowi oraz Prezesi Honorowi Towarzystwa z terenu danego Oddziału – z głosem doradczym,

goście zaproszeni przez Zarząd Oddziału – z głosem doradczym

§ 49

1.Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Oddziału w szczególności należy:

uchwalanie kierunków działalności Oddziału,

rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału, Sądu Koleżeńskiego Oddziału,

wybór i odwołanie członków Zarządu Oddziału w tym przewodniczącego Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,

uchwalanie regulaminów Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Sądu Koleżeńskiego Oddziału,

zatwierdzanie wytycznych do preliminarza budżetowego Oddziału,

uchylanie uchwał Zarządu Oddziału, gdy są one sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami Statutu Towarzystwa oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów i Walnego Zgromadzenia Oddziału,

wybór Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów na okres kadencji Władz Towarzystwa, zgodnie z zasadami określonymi w § 25 ust. 1 Statutu,

udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądowi Koleżeńskiemu Oddziału.

§ 50

Walne Zgromadzenie Oddziału jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 osób członków Oddziału, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków Oddziału.

B/ Zarząd Oddziału

§ 51

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału między Walnymi Zgromadzeniami Oddziału.

§ 52

1. Zarząd Oddziału składa się od 3 do 5 członków wybieranych imiennie przez Walne Zgromadzenie Oddziału, w tym z przewodniczącego Oddziału, wiceprzewodniczącego Oddziału i skarbnika Oddziału, Przewodniczącego Oddziału wybiera Walne Zgromadzenie Oddziału spośród Członków Zarządu Oddziału, zaś Wiceprzewodniczącego Oddziału i skarbnika Oddziału wybiera Zarząd Oddziału spośród swego grona.

2. Przewodniczący Oddziału może pełnić swoją funkcję nieprzerwanie przez dwie kolejne kadencje.

3. W razie długotrwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego Oddziału, funkcję tę obejmuje do końca danej kadencji wiceprzewodniczący Oddziału.

§ 53

1.Do zadań Zarządu Oddziału należy:

kierowanie działalnością Oddziału, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów, Walnego Zgromadzenia Oddziału i Zarządu Głównego,

reprezentowanie Oddziału Towarzystwa na zewnątrz,

inspirowanie i organizowanie pracy członków Oddziału mającej na celu realizację statutowych celów Towarzystwa na obszarze działania danego Oddziału oraz współpraca z Zarządem Głównym w tym zakresie,

uchwalenie okresowych planów swojej działalności merytorycznej,

uchwalanie preliminarza i budżetu Oddziału,

zatwierdzanie bilansu Oddziału,

zaciąganie zobowiązań finansowych na potrzeby realizacji statutowych celów Towarzystwa na obszarze działania danego Oddziału i granicach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w § 61 Statutu.

występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami o nadanie godności Członka Honorowego,

przyjmowanie członków Towarzystwa i ich wykreślanie w przypadkach zakreślonych postanowieniami § 17 Statutu,

zwoływanie Walnych Zgromadzeń Oddziału,

podejmowanie uchwał o utworzeniu Koła Towarzystwa.

C/ Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 54

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą terenową Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu Oddziału.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do5 członków wybieranych imiennie przez Walne Zgromadzenie Oddziału.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału wybierają ze swego grona przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału i jego zastępcę.

§ 55

1.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

bieżąca kontrola Zarządu Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. Kontrola Komisji Rewizyjnej Oddziału nie dotyczy działalności orzeczniczej sądów koleżeńskich,

zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Oddziału uwag, wniosków i ocen dotyczących jego działalności,

zgłaszanie żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Oddziału,

zwołanie Walnego Zgromadzenia Oddziału, w razie nie zwołania go przez Zarząd Oddziału w terminie ustalonym Statutem,

składanie Walnemu Zgromadzeniu Oddziału oceny z działalności Zarządu Oddziału i sprawozdania ze swojej działalności,

składanie Walnemu Zgromadzeniu Oddziału wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Oddziału.

D/ Sąd Koleżeński Oddziału

§ 56

1. Sąd Koleżeński Oddziału jest suwerenną władzą terenową Towarzystwa orzekającą w pierwszej instancji.

2. Sąd Koleżeński Oddziału składa się od 3 do 5 członków wybieranych imiennie przez Walne Zgromadzenie Oddziału.

3. Członkowie Koleżeńskiego Sądu Oddziału wybierają ze swego grona przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Oddziału i jego zastępcę.

§ 57

1.Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy:

rozpoznawanie spraw o naruszenie przez członków postanowień Statutu Towarzystwa,

rozpoznawanie sporów między Władzami Towarzystwa a jego członkami,

składanie Walnemu Zgromadzeniu Oddziału sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

§ 58

Sąd Koleżeński Oddziału może nakładać kary dyscyplinarne, o których mowa w § 43 pkt.2 Statutu.

§ 59

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem.

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału, od których nie wniesiono odwołania w strukturach Towarzystwa są ostateczne i wiążą Władze Towarzystwa.

Rozdział VII
Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 60

1. Majątek Towarzystwa składa się z nieruchomości, ruchomości, funduszy i innych praw majątkowych będących własnością lub należących do Towarzystwa.

2. Fundusze Towarzystwa pochodzą ze:

a) składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Towarzystwa,

b) dotacji,

c) z działalności gospodarczej, na zasadach określonych w §10 ust. 2 Statutu.

3. Przedmiotem działalności gospodarczej Towarzystwa może być:

58.11.Z Wydawanie książek

58.13.Z Wydawanie gazet

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

72.20.Z Badania Naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 61

Do ważności oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Przewodniczącego Towarzystwa i jednego z Wiceprzewodniczących Zarządu Głównego.

Rozdział VIII
Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 62

1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności na Sali obrad co najmniej ½ ogólnej liczby Delegatów upoważnionych do udziału w Zjeździe.

2. Do rozwiązania Towarzystwa wymagana jest uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów powzięta większością ¾ głosów delegatów upoważnionych do udziału w Zjeździe.

§ 63

1. W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Krajowy Zjazd Delegatów powoła likwidatora (lub likwidatorów), który zgodnie z uchwalonymi przez Zjazd wytycznymi przeprowadzi likwidację.

2. Uchwalając rozwiązanie Towarzystwa, Krajowy Zjazd Delegatów może wskazać organizację lub instytucje społeczne, na których rzecz przejdzie majątek Towarzystwa po zaspokojeniu zobowiązań Towarzystwa.

§ 64

Niniejszy Statut został uchwalony 23 września 2009 r. i obowiązuje od daty jego zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.