Współpraca międzynarodowa

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych aktywnie działa na arenie międzynarodowej: bezpośrednio jak też pośrednio poprzez swoich członków. PTSM współpracuje z narodowymi stowarzyszeniami studiów międzynarodowych, jak też jest członkiem założycielem Światowego Komitetu Studiów Międzynarodowych (World International Studies Committee, WISC).

World International Studies Committee (WISC)
Inicjatorem utworzenia World International Studies Committee – WISC był słynny brytyjski badacz Barry Buzan. Początkowo doroczne konwencje ISA służyły jako forum konsultacji badaczy stosunków międzynarodowych z całego świata dotyczących możliwości utworzenia ogólnoświatowego stowarzyszenia. Od 2005 roku organizowane były w odstępach  trzyletnich międzynarodowe konwencje. W 2017 roku WISC został zarejestrowany w Szwajcarii jako międzynarodowe stowarzyszenie naukowe. PTSM jest członkiem założycielem WISC w obecnej formie.

Obecnie w ramach WISC działa 25 narodowych i regionalnych stowarzyszeń studiów międzynarodowych. W dniach 1-3 kwietnia 2017 r. pod auspicjami WISC jako organizacji pozarządowej zorganizowano w Tajpej piąty międzynarodowy Kongres Studiów Międzynarodowych (Fifth Global International Studies Conference). W czasie kongresu dokonano wyboru władz WISC. Przewodniczącym zarządu został prof. Gunther Hellmann z Niemiec. Do Zarządu została także wybrana reprezentująca PTSM dr Karina Jędrzejowska, której powierzono funkcję skarbnika WISC.

International Studies Association (ISA)
W 2018 roku Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych dołączyło do grona organizacji partnerskich Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych (International Studies Association, ISA).

Organizacje partnerskie ISA to akredytowane przez tę instytucję krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia badań stosunków międzynarodowych. Celem partnerstwa z ISA jest ułatwienie w komunikowaniu badaczy stosunków międzynarodowych z różnych stron i regionów świata, a także umiędzynarodowienie badań. Organizacje partnerskie mogą uczestniczyć w działaniach statutowych ISA (w tym w corocznych konwencjach), jak też – na zasadzie wzajemności – korzystać z sieci kontaktów oraz logo ISA w celu promocji prowadzonych działań. Do organizacji partnerskich ISA należą m.in. European International Studies Association (EISA), British International Studies Association (BISA), czy World International Studies Committee (WISC).

Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych (International  Studies  Association, ISA) jest jednym z najstarszych stowarzyszeń naukowych w dyscyplinie stosunków międzynarodowych. ISA zostało założone w 1959 roku z inicjatywy badaczy ze Stanów Zjednoczonych. Jednym z głównych obszarów aktywności ISA jest organizacja corocznych konwencji, w których od 2013 roku uczestniczą również przedstawiciele PTSM. Partnerski status umożliwia PTSM zgłoszenie własnego autorskiego panelu na konwencję ISA.

W imieniu Zarządu PTSM wielomiesięczne negocjacje dotyczące partnerstwa i dalszej współpracy PTSM z ISA prowadziła dr Karina Jędrzejowska. Obsługę prawną projektu prowadzi adw. Sylwia Piechocińska-Para. Koordynatorem współpracy z ISA z ramienia PTSM jest dr Karina Jędrzejowska (karina@nullptsm.edu.pl).

Więcej informacji na temat organizacji partnerskich ISA: https://www.isanet.org/ISA/Partners.

Regionalne i krajowe stowarzyszenia studiów międzynarodowych
Oprócz aktywności na forum ISA i WISC polscy badacze stosunków międzynarodowych działają także aktywnie w innych międzynarodowych stowarzyszeniach studiów międzynarodowych, takich jak m.in.: