Sekcje naukowo-badawcze PTSM

Sekcje PTSM
Zapisz się do sekcji:
Od 2016 roku obok oddziałów regionalnych członkowie stowarzyszenia współpracują również w ramach 24 sekcji naukowo-badawczych zrzeszających badaczy dzielących podobne zainteresowania naukowe. Celem sekcji jest przede wszystkim integracja środowiska, w tym m.in. wymiana informacji o konferencjach, projektach naukowych, prowadzonych badaniach. Sekcje mogą m.in. organizować (bądź współorganizować we współpracy z jednostkami uniwersyteckimi, Zarządem Głównym i Oddziałami PTSM, innymi sekcjami PTSM jak też innymi instytucjami zainteresowanymi daną problematyką) konferencje, seminaria, debaty, warsztaty o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Zapisz się do sekcji: formularz zgłoszeniowy.

 

Lista sekcji PTSM:

Sekcja badań afrykańskich

O sekcji
Sekcja badań afrykańskich (SBA) zrzesza badaczy stosunków międzynarodowych, którzy zajmują się zagadnieniami związanymi z kontynentem afrykańskim. Dialog naukowy prowadzony w ramach sekcji obejmuje refleksję o charakterze teoretycznym i metodologicznym, jak również empirycznym, zwłaszcza w kontekście badań afrykanistycznych opartych na pracy w terenie.
Celem sekcji jest pogłębienie współpracy między badaczami stosunków międzynarodowych których zainteresowania badawcze są związane z państwami afrykańskimi we wszelkich aspektach ich działalności (relacji międzynarodowych, bezpieczeństwa, ekonomii czy studiami nad rozwojem).
Władze
Przewodniczący: prof. UJ dr hab. Robert Kłosowicz
Wiceprzewodniczący: dr hab. Andrzej Polus
Sekretarz: dr Joanna Mormul
Członkowie
GrzegorzGilWydział Politologii UMCS
RobertKłosowiczUJ
KatarzynaKołodziejczykInstytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
IwonaKrzyżanowska-SkowronekUniwersytet Jagielloński
JoannaMormulINPiSM, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
AndrzejPolusInstytut Studiów Międzynarodowych, UWr.
MargotStańczyk-MinkiewiczUniwersytet Gdański Instytut Politologii
KamilZajączkowskiCentrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
Kontakt

Sekcja badań etnicznych i migracji międzynarodowych

O sekcji
Celem sekcji jest stworzenie przestrzeni do wspólnych badań nad kwestiami etnicznymi oraz migracjami międzynarodowymi uwzględniającymi perspektywę stosunków międzynarodowych. W ramach sekcji chcemy zająć się następującymi szeroko zarysowanymi tematami: 1. Znaczenie migracji międzynarodowych dla polityki globalnej, regionalnej, a także ich wpływ na działania i pozycję poszczególnych państw na arenie międzynarodowej 2. Migracje przymusowe we współczesnym świecie 3. Współczesne migracje o podłożu ekonomicznym. Badania prowadzone w ramach Sekcji uwzględniać również będą związek pomiędzy migracjami a problemami etnicznymi współczesnego świata, co w naturalny sposób prowadzi do debaty nad korelacją pomiędzy ruchami migracyjnymi a etnicznym zróżnicowaniem współczesnego świata.
Władze
Przewodniczący: dr Dorota Heidrich
Wiceprzewodniczący: dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz

Sekretarz: dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz

Członkowie
BłażejGrygoUKSW
DorotaHeidrichISM WNPiSM UW
MagdalenaIckiewicz-SawickaWydział Zarządzania PB
JustynaNakonieczna-BartosiewiczInstytut Stosunków Międzynarodowych, UW
AnnaPotyrałaUniwersytet im. Adama Mickiewicza
Kontakt

Sekcja badań Europy Północnej

O sekcji
Sekcja badań Europy Północnej prowadzi interdyscyplinarne badania łącząc naukę o stosunkach międzynarodowych ze studiami obszarowymi (Area Studies), co pozwala na pełniejszą analizę uczestników stosunków międzynarodowych oraz zjawisk i procesów zachodzących w Europie Północnej. W ramach sekcji badacze mają możliwość zapoznania się z teoriami i koncepcjami powstałymi w NoSM, najadekwatniej odnoszącymi się do Europy Północnej. Jednocześnie wszyscy badacze stosunków międzynarodowych mogą skorzystać z pełniejszych zasobów wiedzy kontekstowej wypracowanej w sekcji.
Władze
Przewodniczący: prof. UG dr hab. K. Musiał
Wiceprzewodniczący: dr Damian Szacawa
Sekretarz: dr Damian Szacawa
Członkowie
TomaszArchutowskiUniwersytet Gdański
DominikaBartnik-ŚwiatekUniwersytet Gdański
TomaszJałukowiczKolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KazimierzMusiałUniwersytet Gdański, Instytut Skandynawistyki
DamianSzacawaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
WojciechLiederUniwersytet Łódzki
Kontakt

Sekcja badań pokoju i konfliktów międzynarodowych

O sekcji
bd.
Władze
Przewodniczący: dr Łukasz Fijałkowski
Członkowie
DanielBoćkowskiInstytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytet w Białymstoku
ArturDrzewickiInstytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
MagdalenaEl GhamariCollegium Civitas
ŁukaszFijałkowskiInstytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
AleksanderGłogowskiINPiSM UJ
ArturGruszczakUniwersytet Jagielloński
BłażejGrygoUKSW
MagdalenaIckiewicz-SawickaWydział Zarządzania PB
WojciechKazaneckiICN Business School Nancy Metz (Francja)
AgnieszkaKuszewskaUniwersytet SWPS
JanMuśAkademia Finansów i Biznesu Vistula
DavidNieto-RasińskiUniwersytet Jagielloński
JustynaTrubalskaWyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
KlaudiaWizimirskaInstytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
BeataJagiełłoSGH (emerytka)
Kontakt

Sekcja badań polityki rozwojowej

O sekcji
Sekcja polityki rozwojowej (SPR) koncentruje się na interdyscyplinarnych badaniach naukowych dotyczących szeroko rozumianej problematyki rozwoju. W obszarze zainteresować SPR znajdują się m.in. problemy z zakresu rozwoju gospodarczego, instytucjonalnego i społecznego, przekształceń strukturalnych gospodarek narodowych, pomocy rozwojowej, polityki ekonomicznej, planowania strategicznego na poziomie państw i ugrupowań integracyjnych oraz na poziomie gospodarki światowej. Ponadto prowadzone badania uwzględniają zdywersyfikowane implikacje procesów regionalnych i globalnych wpływających w istotny sposób na kwestie rozwoju. W rezultacie w SPR analizowane są także problemy związane z aktywnością międzynarodowych organizacji gospodarczych, handlem międzynarodowym, przepływami czynników produkcji w skali międzynarodowej oraz funkcjonowaniem międzynarodowych rynków finansowych. Celem sekcji jest integracja badań naukowych i dynamizacja współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami akademickimi i eksperckimi, stała wymiana poglądów i doświadczeń, a także szersze wykorzystanie istniejącego potencjału badawczego w zdefiniowanych powyżej obszarach problemowych.
Władze
Przewodniczący: dr hab. Marek Wróblewski

Wiceprzewodniczący: dr Karina Jędrzejowska, dr Anna Wróbel
Sekretarz: dr Anna Wróbel

Członkowie
IreneuszJaźwińskiUniwersytet Szczeciński, Oddział PTSM w Poznaniu
KarinaJędrzejowskaUniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych
KatarzynaKołodziejczykInstytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
KatarzynaMarzęda-MłynarskaUMCS Lublin
ŁukaszNazarkoPolitechnika Białostocka
MarekRewizorskiUniwersytet Gdański
MateuszSmolagaUniwersytet Szczeciński
AnnaWróbelInstytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
MarekWróblewskiWrocław
KamilZajączkowskiCentrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
Kontakt

Sekcja badań polityki zagranicznej

O sekcji
Zainteresowania badawcze Sekcji Polityki Zagranicznej będą się koncentrowały na dwóch fundamentalnych i ściśle ze sobą powiązanych wymiarach polityki zagranicznej: empirycznej i teoretycznej. Stanowiąc bowiem nierozłączną całość pozwalają dostrzec znaczenie narzędzi jakim są teorie, które jednakowoż bez odniesienia do rzeczywistości stanowią li tylko, z naukowego punktu widzenia, nieużyteczne koncepty. By uniknąć owej intelektualnej pokusy koniecznym jest ich wykorzystanie do badania rzeczywistych zachowań państw, które służy ich zrozumieniu i wyjaśnieniu.
Sekcja będzie dążyć także do realizacji jednego z fundamentalnych postulatów współczesnych badań czyli pragmatyzmu, który sprzyja odnalezieniu pierwotnej i kluczowej funkcji wszelkich badań i nauki jako takiej. W praktyce oznacza to intelektualną służbę poznawaniu rzeczywistości poprzez jej rozumowe ‘posiadanie’, a nie służbę tworzeniu teoretycznych bytów, które nie pomagają w żaden sposób owemu poznaniu. Dlatego też kolejnym celem Sekcji będzie holistyczne i transdyscyplinarne podejście w badaniach polityki zagranicznej.
Z tego też względu serdecznie zapraszam badaczy z różnych obszarów i dziedzin, bowiem to właśnie odmienne perspektywy poznawcze pozwalają zbliżyć się do celu jakim jest całościowe pojmowanie, rozumienie i wyjaśnianie otaczającej rzeczywistości.
Władze
Przewodniczący: dr hab. Adriana Dudek

Sekretarz: dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB

Członkowie
BartoszBojarczykWydział Politologii UMCS
BogusławaDrelich-SkulskaWrocław
AdrianaDudekWrocław
AleksandraJaskólskaInstytut Stosunków Międzynarodowych UW
PaulaMarcinkowskaISM WNPiSM UW
MagdalenaMarczuk-KarbownikKatedra Amerykanistyki i Mass Mediów Uniwersytet Łódzki
MałgorzataMizerska-WrotkowskaInstytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
TomaszMłynarskiINPiSM UJ
RafałOżarowskiWSAiB w Gdyni
AnnaSkolimowskaInstytut Politologii UKSW w Warszawie
KingaSmoleńZakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Arkadiusz JanSójkaOśrodek Badań i Edukacji Europejskiej
JoannaStarzyk-SulejewskaInstytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM, Uniwersytet Warszawski
AnnaUmińska-WoronieckaUniwersytet Wrocławski
TomaszPugacewiczUniwersytet Jagielloński
Kontakt

Sekcja badań regionów polarnych

O sekcji
Sekcja Badań Regionów Polarnych stanowi platformę współpracy badaczy SM prowadzących badania dotyczące Arktyki i/lub Antarktyki – regionów nie tylko specyficznych pod względem klimatyczno-geograficznym, lecz także o wyjątkowym statusie i znaczeniu międzynarodowym. Celem sekcji jest rozwijanie krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej dotyczącej badania regionów polarnych z perspektywy stosunków międzynarodowych oraz zgodnie z założeniami Narodowej Strategii Badań Polarnych 2017-2027.
Władze
Przewodniczący: dr hab. M. Łuszczuk
Członkowie
MajaGłuchowska-WójcickaWyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
MichałŁuszczukZakład Stosunków Międzynarodowych UMCS Lublin
TomaszMłynarskiINPiSM UJ
WojciechSzczerbowiczUniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych
Arkadiusz JanSójkaOśrodek Badań i Edukacji Europejskiej

Sekcja badań Rosji i obszaru postradzieckiego

O sekcji
Sekcja badań Rosji i obszaru postradzieckiego zajmuje się m. in. z problematyką związaną z przemianami politycznymi, gospodarczymi i militarnymi w Rosji i na obszarze postradzieckim, systemów politycznych i medialnych, uwarunkowań demograficznych, cywilizacyjnych i religijnych.
Władze
Przewodniczący: prof. UG dr hab. T. Dmochowski
Członkowie
GracjanCimekAkademia Marynarki Wojennej w Gdyni
TadeuszDmochowskiUniwersytet Gdański
ArturDrzewickiInstytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
KatarzynaKamińska-KorolczukUniwersytet Gdański, Instytut Politologii
MichałKuryłowiczUniwersytet Jagielloński
MarekMusiołUniwersytet Wrocławski – Instytut Studiów Międzynarodowych
KarolinaSzydywar-GrabowskaAkademia Marynarki Wojennej
Kontakt

Sekcja bezpieczeństwa międzynarodowego

O sekcji
Sekcja bezpieczeństwa międzynarodowego (SBM) obejmuje badaczy zajmujących się problematyką siły i przemocy w stosunkach międzynarodowych. Ma na celu stymulowanie refleksji nad węzłowymi zagadnieniami współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Służy wspieraniu wymiany idei i koncepcji dotyczących teoretycznych, aksjologicznych, metodologicznych i empirycznych aspektów badań nad bezpieczeństwem. Zmierza do aktywizacji i zintegrowania środowiska polskich badaczy bezpieczeństwa międzynarodowego.
Władze
Przewodniczący: prof. UJ dr hab A. Gruszczak
Wiceprzewodniczący: dr Łukasz Fijałkowski
Sekretarz: dr Artur Skorek
Członkowie
SzymonBachrynowskiPWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu
DanielBoćkowskiInstytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytet w Białymstoku
BartoszBojarczykWydział Politologii UMCS
JolantaBryłaUAM Poznań
JacekCzaputowiczUniwersytet Warszawski
ArturDrzewickiInstytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
MagdalenaEl GhamariCollegium Civitas
ŁukaszFijałkowskiInstytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
ArturGruszczakUniwersytet Jagielloński
KatarzynaJędrzejczyk-KuliniakWydział Nauk o Bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia gen. Tadeusza Kościuszki
WojciechKazaneckiICN Business School Nancy Metz (Francja)
IwonaKrzyżanowska-SkowronekUniwersytet Jagielloński
WojciechLiederUniwersytet Łódzki
TomaszMłynarskiINPiSM UJ
AnnaMoraczewskaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
JoannaMormulINPiSM, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
MarekMusiołUniwersytet Wrocławski – Instytut Studiów Międzynarodowych
GrzegorzNyczUniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
AndrzejPodrazaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ArturSkorekUniwersytet Jagielloński
KingaSmoleńZakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ElżbietaStadtmullerUniwersytet Wrocławski Instytut Studiów Międzynarodowych
MargotStańczyk-MinkiewiczUniwersytet Gdański Instytut Politologii
JoannaStarzyk-SulejewskaInstytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego
MirosławSułekISM UW
KlaudiaWizimirskaInstytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
BeataJagiełłoSGH (emerytka)
AdrianSzumskiUniwersytet Wrocławski
AgataZiętekUniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Kontakt

Sekcja historii stosunków międzynarodowych

O sekcji
bd.
Władze
Przewodniczący: prof. dr hab. A. Gałganek
Członkowie
GracjanCimekAkademia Marynarki Wojennej w Gdyni
JanMuśAkademia Finansów i Biznesu Vistula
KrzysztofZdulskiUniwersytet Łódzki
AndrzejGałganekUAM Poznań
Kontakt

Sekcja komunikowania międzynarodowego

O sekcji
Sekcja Komunikowania Międzynarodowego ma na celu pobudzanie badań nad komunikowaniem międzynarodowym wśród specjalistów stosunków międzynarodowych, a zwłaszcza dążenie do rozwoju transdyscyplinarnego podejścia w badaniach nad mediami, łączącego teorię stosunków międzynarodowych z nauką o mediach i komunikowaniu. Interesują nas takie zagadnienia jak komunikowanie globalne, znaczenie mediów w stosunkach międzynarodowych i ich rola w polityce zagranicznej, dyplomacja publiczna i kształtowanie marki państw.
Władze
Przewodniczący: prof. dr hab. Beata Ociepka
Wiceprzewodniczący: dr Justyna Arendarska
Sekretarz: dr Justyna Arendarska
Członkowie
JustynaArendarskaUniwersytet Wrocławski
BeataJagiełłoSGH (emerytka)
KatarzynaKamińska-KorolczukUniwersytet Gdański, Instytut Politologii
BeataOciepkaUniwersytet Wrocławski
MagdalenaRatajczakUniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych
AgataZiętekUniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
HannaSchreiberInstytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Kontakt

Sekcja metodologii i teorii stosunków międzynarodowych

O sekcji
Zadaniem sekcji metodologii i teorii stosunków międzynarodowych jest zapewnienie forum dyskusji i dialogu o metodologii badań w nauce o stosunkach międzynarodowych biorąc pod uwagę istniejący pluralizm w tej dziedzinie. Pluralizm ów wynika z przyjmowania odmiennych założeń filozofii nauki i przejawia się w takich przeciwstawnych postawach jak: pozytywizm – postpozytywizm, empirycyzm – interpretacjonizm, objaśnianie – rozumienie, monizm – dualizm, transfaktualizm – fenomenalizm, indukcyjne – dedukcyjne strategie badawcze, metody ilościowe – metody jakościowe, materializm – idealizm. Celem sekcji jest promowanie pragmatyzmu jako metodologicznej opcji umożliwiającej kształtowanie metodologiczno-teoretycznej tożsamości nauki o stosunkach międzynarodowych. Istotnym celem sekcji jest również udzielenie odpowiedzi na pytanie, wedle jakiego wzorca ma rozwijać się nauka o stosunkach międzynarodowych w Polsce: 1) czy według modelu amerykańskiego zdominowanego przez pozytywistyczną orientację, czy 2) podążać za europejskimi rozwiązaniami, w których preferuje się tradycyjne ujęcie badawcze.
Władze
Przewodniczący: prof. dr hab. M.E. Haliżak
Członkowie
PiotrBaranowskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
GracjanCimekAkademia Marynarki Wojennej w Gdyni
JacekCzaputowiczUniwersytet Warszawski
MarcinGrabowskiUniwersytet Jagielloński
EdwardHaliżakISM WNPiSM UW
MagdalenaKozub-Karkut
IwonaKrzyżanowska-SkowronekUniwersytet Jagielloński
RafałOżarowskiWSAiB w Gdyni
AndrzejPolusInstytut Studiów Międzynarodowych, UWr.
TomaszPugacewiczUniwersytet Jagielloński
HannaSchreiberInstytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
AnnaSkolimowskaInstytut Politologii UKSW w Warszawie
MirosławSułekISM UW
ŁukaszWordliczekUniwersytet Jagielloński
AndrzejGałganekUAM Poznań
Kontakt

Sekcja międzynarodowej ekonomii politycznej

O sekcji
Zainteresowania badawcze członków sekcji koncentrują się wokół zagadnień powiązań między polityką a gospodarką, wzajemnego wpływu instytucji i procesów na tych dwóch obszarach: w jaki współzależność gospodarcza wpływa na politykę międzynarodową i ulega jej uwarunkowaniom, szczególnie w kontekście procesów globalizacji. Uwzględniane są działania rządów państw narodowych (stosowanie narzędzi gospodarczych w kształtowaniu polityki zagranicznej i polityki społecznej), roli hegemona w systemie międzynarodowym, międzynarodowych organizacji politycznych i gospodarczych (regionalnych i światowych), instytucji finansowych, międzynarodowych korporacji, grup społecznych (w tym grup interesów), ale także instytucji zajmujących się ochroną środowiska czy prawami człowieka. Istotnymi problemami są również zagadnienia pomocy i współpracy rozwojowej, teorii rozwoju, wpływu przemian we współczesnej gospodarce światowej na zróżnicowanie rozwojowe państw. Ważnym czynnikiem jest nie tylko współpraca międzynarodowa na różnych polach, ale i konflikty – w tym militarne, szczególnie ich ekonomiczne konsekwencje.

Celem prac sekcji jest wymiana doświadczeń, przygotowywanie wspólnych publikacji, projektów badawczych oraz paneli konferencyjnych. Dzięki ścisłej współpracy członkowie będą mieli możliwość zapoznania się i dyskusji na temat najnowszych światowych trendów badawczych międzynarodowej ekonomii politycznej. Przede wszystkim jednak istnienie sekcji powinno przyczynić się do wzmocnienia obecności subdyscypliny w naukach o polityce, poprzez prezentowanie różnorodności tematycznej i szerokiej gamy podejść teoretycznych i metodologicznych.

Władze
Przewodniczący: dr hab. Paulina Matera
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Edward Haliżak; dr Karina Jędrzejowska
Sekretarz: dr Karina Jędrzejowska
Członkowie
HannaDumałaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
MarcinGrabowskiINPiSM, UJ
MałgorzataGrącik-ZajaczkowskiSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
EdwardHaliżakISM WNPiSM UW
KarinaJędrzejowskaUniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych
KatarzynaKołodziejczykInstytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
WojciechLiederUniwersytet Łódzki
KatarzynaMarzęda-MłynarskaUMCS Lublin
PaulinaMateraUniwersytet Łódzki
BartoszMichalskiUniwersytet Wrocławski
AnnaMoraczewskaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
MałgorzataSmagorowicz-ChojnowskaISP PAN
MagdalenaTrzcionkaUniwersytet Jagielloński
AnnaWróbelInstytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
MichałZarembaUniwersytet Łódzki
AleksandraJarczewskaInstytut Stosunków Międzynarodowych
Kontakt

Sekcja międzynarodowej polityki energetycznej i ekologicznej

O sekcji
Zakres badawczy sekcji obejmuje szeroką problematykę globalnych i regionalnych implikacji geopolityki i geoekonomii surowcowej a także procesów transformacji energetycznej w XXI w. Celem sekcji jest integrowanie badań i promocja współpracy naukowej w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego obejmujących analizę znaczenia surowców energetycznych jako instrumentu oddziaływania politycznego we współczesnych świecie i kształtowania założeń (geo)strategii uczestników życia międzynarodowego w różnych częściach świata oraz współczesnych zagrożeń degradacji środowiska wynikających z rosnącej globalnej współzależności, korelacji pomiędzy gospodarką, środowiskiem a społeczeństwem, czy konfliktów wojennych.
Władze
Przewodniczący: Dr hab. Tomasz Młynarski
Wiceprzewodniczący: Justyna Trubalska
Członkowie
TomaszMłynarski 
JustynaMarzecWyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Tadeusz Z.LeszczyńskiPolskie Towarzystwo Geopolityczne, wiceprezes, przewodniczący Oddziału Warszawa, przewodniczący Komisji Polityki Energetycznej
Arkadiusz JanSójkaOśrodek Badań i Edukacji Europejskiej
Kontakt

Sekcja międzynarodowych stosunków kulturalnych

O sekcji
Celem sekcji jest inicjowanie szeroko rozumianej debaty na temat relacji między kulturą a stosunkami międzynarodowymi. Proponujemy kilka obszarów wokół których chcielibyśmy koncentrować badania i działania.

Są to:
1. Relacje między religią a stosunkami międzynarodowymi;
2. Nation branding, nation-building;
3. Zagraniczna polityka kulturalna;
4. Stosunki kulturalne między Azją a Europą;
5. Komunikowanie międzykulturowe;
6. Dyplomacja kulturowa;
7. Miękka siła w stosunkach międzynarodowych;
8. Bezpieczeństwo kulturowe;
9. Międzynarodowe reżimy ochrony dziedzictwa kulturowego;
10. Antropologiczny wymiar międzynarodowych stosunków kulturalnych.

Władze
Przewodniczący: dr hab. Agata Ziętek
Wiceprzewodniczący: dr Hanna Schreiber; dr Artur Skorek
Sekretarz: mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert
Członkowie
AndrzejGałganekUAM Poznańagalganek@nullwnpid.amu.edu.pl
GrzegorzGilWydział Politologii UMCSgreg.gil@nullumcs.pl
BeataJagiełłoSGH (emerytka)jagiello@nullwa.onet.pl
DorotaJurkiewicz-EckertCentrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiegod.eckert@nulluw.edu.pl
JustynaNakonieczna-BartosiewiczInstytut Stosunków Międzynarodowych, UWj.nakonieczna@nulluw.edu.pl
DavidNieto-RasińskiUniwersytet Jagiellońskidavidnr@nullpoczta.onet.pl
AnnaRudakowskaTamkang University, Taiwanannaruda@nullmail.tku.edu.tw
HannaSchreiberInstytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawskihanna.s@nulluw.edu.pl
ArturSkorekUniwersytet Jagiellońskiarturskorek1@nullgmail.com
AnnaUmińska-WoronieckaUniwersytet Wrocławskianna.woroniecka@nulluni.wroc.pl
AgataZiętekUniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinieagata.wiktoria@nullpoczta.fm
Kontakt

Sekcja prawa i instytucji międzynarodowych

O sekcji
Sekcja “Prawo i instytucje międzynarodowe” – zajmuje się badaniami nad miejscem i rolą prawa międzynarodowego we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz nad ewolucją i rozwojem instytucji międzynarodowych. Sekcja stanowi forum dyskusji na temat efektywności prawa międzynarodowego i instytucji międzynarodowych oraz zdolności dostosowania istniejących rozwiązań do wyzwań współczesności.
Władze
Przewodniczący: prof. UAM dr hab. Anna Potyrała
Wiceprzewodniczący: dr Andrzej Dumała
Członkowie
JolantaBryłaUAM Poznań
ŁukaszDonajWNPiD UAM
AndrzejDumałaZakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii UMCS
GrzegorzGilWydział Politologii UMCS
MajaGłuchowska-WójcickaWyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
MagdalenaIckiewicz-SawickaWydział Zarządzania PB
BogusławLackorońskiUniwersytet Warszawski (ISM WNPiSM)
PaulaMarcinkowskaISM WNPiSM UW
DavidNieto-RasińskiUniwersytet Jagielloński
RafałOżarowskiWSAiB w Gdyni
AnnaPotyrałaWNPiD UAM
MarekRewizorskiUniwersytet Gdański
HannaSchreiberInstytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
JoannaStarzyk-SulejewskaInstytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM, Uniwersytet Warszawski
DamianSzacawaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
AdrianSzumskiUniwersytet Wrocławski

Hanna Schreiber – Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski

Kontakt

Sekcja studiów amerykanistycznych

O sekcji
Przedmiotem działania sekcji jest szeroko rozumiana problematyka amerykanistyczna, szczególnie zaś Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Badacze skupieni w sekcji podejmują zarówno kwestie związane z polityką wewnętrzną krajów Ameryki Północnej, ich polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, czy szerzej rolą w stosunkach międzynarodowych, jak i kwestie gospodarcze, społeczne oraz kulturowe. Sekcja ma w planie organizację seminariów badawczych oraz przygotowanie publikacji naukowych.
Władze
Przewodniczący: prof. dr hab. A. Mania
Członkowie
MarcinGrabowskiUniwersytet Jagielloński
AleksandraJarczewskaInstytut Stosunków Międzynarodowych
AndrzejManiaUJ
MagdalenaMarczuk-KarbownikKatedra Amerykanistyki i Mass Mediów Uniwersytet Łódzki
PaulinaNapierałaUniwersytet Jagielloński
GrzegorzNyczUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
AndrzejPodrazaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
TomaszPugacewiczUniwersytet Jagielloński
RafałWordliczekUniwersytet Jagielloński
ŁukaszWordliczekUniwersytet Jagielloński
Kontakt

Sekcja studiów azjatyckich

O sekcji
Celem sekcji jest prowadzenie badań i debat dotyczących problematyki studiów azjatyckich. Poruszać będzie zagadnienia dotyczące ich specyfiki, pozwalające wyodrębnić je jako istotny obszar badań w ramach nauki o stosunkach międzynarodowych. Zadaniem sekcji będzie inicjowanie dyskusji na tematy związane z założeniami ontologicznymi i epistemologicznymi studiów azjatyckich, ukazywanie różnych perspektyw badawczych w tym zakresie oraz przedstawianie jej rozwoju w Polsce, Europie, USA i na świecie. Ponadto sekcja skupiać się będzie na analizie dynamiki procesów gospodarczych i politycznych w regionie Azji i Pacyfiku, w tym przede wszystkim takich zagadnień jak: rola wschodzących mocarstw w regionie (Indie, Chiny), polityka zagraniczna USA w Azji i Pacyfiku, procesy integracyjne, konflikty i spory w regionie, regionalne kompleksy bezpieczeństwa w poszczególnych subregionach (Azja Południowo-Wschodnia, Azja Południowa, Azja Północno-Wschodnia, Australia i Oceania). Sekcja ma w planie organizowanie seminariów badawczych w Polsce i za granicą, wizyt studyjnych badaczy zagranicznych, publikacji naukowych.
Władze
Przewodniczący: dr hab. Jakub Zajączkowski

Wiceprzewodniczący: dr Marcin Grabowski

Członkowie
KornelBielawskiInstytut Politologii, Uniwersytet Gdański
BeataBochorodyczUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
BogusławaDrelich-SkulskaWrocław
ŁukaszFijałkowskiInstytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
AleksanderGłogowskiINPiSM UJ
MarcinGrabowskiUniwersytet Jagielloński
Anna H.JankowiakUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
AleksandraJaskólskaInstytut Stosunków Międzynarodowych UW
AgnieszkaKuszewskaUniwersytet SWPS
BogusławLackorońskiUniwersytet Warszawski (ISM WNPiSM)
MałgorzataPietrasiakUniwersytet Łódzki
GrażynaStrnadUniwersytet Jagielloński Wydział Studiów MIędzynarodowych i Politycznych Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
JakubZajączkowskiISM WNPiSM UW
MichałZarembaUniwersytet Łódzki
AgataZiętekUniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
KarolŻakowskiUniwersytet Łódzki
Kontakt

Sekcja studiów bliskowschodnich

O sekcji
Celem sekcji studiów bliskowschodnich jest prowadzenie badań i debat wokół problematyki regionu Bliskiego Wschodu. Wyjaśnianie i analizowanie przyczyn i następstw zachodzących zjawisk i procesów w regionie Bliskiego Wschodu. Sekcja planuje zając się następującymi obszarami badawczymi: spory i konflikty w regionie, polityka zagraniczna państw regionu, międzynarodowe stosunki polityczne, stosunki gospodarcze, instytucje i organizacje międzynarodowe w regionie, polityka mocarstw wobec regionu, procesy integracji i dezintegracji w regionie, aktywność i działania aktorów niepaństwowych w regionie, czynnik religijny i polityka w regionie, terroryzm i fundamentalizm w regionie, proliferacja broni atomowej, ochrona praw człowieka.
Władze
Przewodniczący: prof. WSAiB dr hab. Rafał Ożarowski

Wiceprzewodniczący: dr Marcin Szydzisz
Sekretarz: dr Wojciech Grabowski

Członkowie
DanielBoćkowskiInstytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytet w Białymstoku
BartoszBojarczykWydział Politologii UMCS
ArturDrzewickiInstytut Studiów Międzynarodowych UWr.
MagdalenaEl GhamariCollegium Civitas
WojciechGrabowskiUniwersytet Gdański
BłażejGrygoUKSW
MagdalenaIckiewicz-SawickaWydział Zarządzania PB
BeataJagiełłoSGH (emerytka)
KatarzynaJędrzejczyk-KuliniakWydział Nauk o Bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia gen. Tadeusza Kościuszki
RafałOżarowskiWSAiB w Gdyni
PawełPokrzywińskiUniwersytet Wrocławski
ArturSkorekUniwersytet Jagielloński
KingaSmoleńZakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
MarcinSzydziszUniwersytet Wrocławski
PrzemysławZawadaUniwersytet Wrocławski
KrzysztofZdulskiUniwersytet Łódzki
Kontakt

Sekcja studiów chińskich

O sekcji
Sekcja badań chińskich stanowi platformę wymiany informacji, poglądów oraz rozwijania teoretycznych ujęć działań Chin na arenie międzynarodowej. Do głównych celów sekcji zalicza się poszerzenia grona specjalistów ds. chińskich w stosunkach międzynarodowych oraz działania na rzecz umiędzynarodowienia studiów nad Chinami w Polsce. Wyróżnikiem grupy jest lista mailingowa członków grupy, który daje możliwość dyskusji na bieżące tematy związane z polityką chińską.
Władze
Przewodniczący: dr hab. Dominik Mierzejewski

Sekretarz: dr Łukasz Nazarko

Członkowie
DominikMierzejewskiŁódź
ŁukaszNazarkoPolitechnika Białostocka
AnnaRudakowskaTamkang University, Taiwan
AgataZiętekUniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Kontakt

Sekcja studiów europejskich

O sekcji
Zadania sekcji będą koncentrowały się na analizie zagadnień teoretycznych, metodologicznych, instytucjonalno -prawych oraz empirycznych związanych z szeroko rozumianą problematyką europeistyczną. Proponowana problematyka będzie w tym kontekście obejmowała m.in. takie kwestie, jak:
– zagadnienia związane z integracją europejską ze szczególną koncentracją na problemach funkcjonowania Unii Europejskiej;
– problemy funkcjonowania instytucji europejskich;
– stosunki między państwami europejskimi ;
– miejsce i rola państw europejskich na kontynencie europejskim oraz analiza ich stosunków zewnętrznych;
– współpraca subregionalna oraz transgraniczna na kontynencie europejskim;
– współpraca organizacji europejskich z innymi organizacjami subregionalnymi, regionalnymi oraz globalnymi ;
– analiza najważniejszych problemów i wyzwań istotnych z punktu widzenia interesów państw oraz organizacji europejskich;
– postrzeganie roli państw i organizacji europejskich przez państwa pozaeuropejskie, organizacje międzynarodowe oraz inne podmioty;
– miejsce i rola państw i organizacji europejskich w rozwiązywaniu problemów regionalnych i globalnych.
Władze
Przewodniczący: dr hab. Joanna Starzyk Sulejewska

Wiceprzewodniczący: dr Kamil Zajączkowski (Centrum Europejskie UW)
Sekretarz: dr Paula Marcinkowska (ISM, UW)

Członkowie
SzymonBachrynowskiPWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu
OlgaBarburskaCentrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
JoannaCiesielska-KlikowskaUniwersytet Łódzki
HannaDumałaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
AndrzejDumałaZakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii UMCS
ArturGruszczakUniwersytet Jagielloński
BeataJagiełłoSGH (emerytka)
DorotaJurkiewicz-EckertCentrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
KatarzynaKamińska-KorolczukUniwersytet Gdański, Instytut Politologii
PaulaMarcinkowskaISM WNPiSM UW
BartoszMichalskiUniwersytet Wrocławski
MałgorzataMizerska-WrotkowskaInstytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
TomaszMłynarskiINPiSM UJ
AnnaMoraczewskaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
KazimierzMusiałUniwersytet Gdański, Instytut Skandynawistyki
DavidNieto-RasińskiUniwersytet Jagielloński
BeataPiskorskaINPiSM KUL
AndrzejPodrazaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
AnnaRudakowskaTamkang University, Taiwan
AnnaSkolimowskaInstytut Politologii UKSW w Warszawie
Arkadiusz JanSójkaOśrodek Badań i Edukacji Europejskiej
JoannaStarzyk-SulejewskaISM WNPiSM UW
DamianSzacawaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
KamilZajączkowskiCentrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
PrzemysławZawadaUniwersytet Wrocławski
Kontakt

Sekcja studiów latynoamerykańskich i luzoamerykańskich

O sekcji
bd.
Władze
Przewodniczący: prof. dr hab. M. Śniadecka-Kotarska

Wiceprzewodniczący: dr hab. Stanisław Kosmynka, dr Michał Stelmach
Sekretarz: dr Jędrzej Kotarski

Członkowie
Maria EleonoraHebiszKatedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych
StanisławKosmynkaKatedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
MagdalenaLisińskaUniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
DavidNieto-RasińskiUniwersytet Jagielloński
AnitaOberda-MonkiewiczUniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Instytut Stosunków Międzynarodowych
MichałStelmachUniwersytet Łódzki Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
M.Śniadecka-KotarskaŁódź
Kontakt

Sekcja studiów nad dyplomacją

O sekcji
Sekcja Studia nad dyplomacją skupia badaczy zajmujących się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym pojęciem dyplomacji jako: 1) globalnego procesu komunikacji między aktorami międzynarodowymi, dzięki któremu w drodze negocjacji poszukuje się rozwiązywania konfliktów, unikając wojny; 2) instrumentu polityki zagranicznej państwa; 3) mechanizmu reprezentacji, komunikacji i negocjacji, przez który państwa i inni aktorzy międzynarodowi (organizacje międzynarodowe, podmioty subpaństwowe, podmioty niepaństwowe) prowadzą własne interesy; 4) zespołu ludzi zatrudnionych w służbie zagranicznej. Celem sekcji jest nawiązanie dyskusji naukowej i pogłębienie współpracy pomiędzy badaczami zajmującymi się teoretycznymi i empirycznymi aspektami dyplomacji, jej różnymi formami i wymiarami.
Władze
Przewodniczący: dr hab. B. Surmacz

Wiceprzewodniczący: dr Anna Umińska-Woroniecka (ISM Uniwersytet Wrocławski)

Członkowie
MajaGłuchowska-WójcickaWyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
DorotaJurkiewicz-EckertCentrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
MałgorzataMizerska-WrotkowskaInstytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
JoannaStarzyk-SulejewskaInstytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM, Uniwersytet Warszawski
BeataSurmaczUMCS Lublin
AnnaUmińska-WoronieckaUniwersytet Wrocławski
KlaudiaWizimirskaInstytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
PrzemysławZawadaUniwersytet Wrocławski
Kontakt

Sekcja studiów nad globalizacją i procesami transnarodowymi

O sekcji
b.d.
Władze
Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Pietraś
Członkowie
SzymonBachrynowskiPWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu
BartoszBojarczykWydział Politologii UMCS
BogusławaDrelich-SkulskaWrocław
HannaDumałaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
AndrzejDumałaZakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii UMCS
Anna H.JankowiakUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
KatarzynaJędrzejczyk-KuliniakWydział Nauk o Bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia gen. Tadeusza Kościuszki
MagdalenaKozub-KarkutUniwersytet Jagielloński
KatarzynaMarzęda-MłynarskaUMCS Lublin
BartoszMichalskiUniwersytet Wrocławski
TomaszMłynarskiINPiSM UJ
KazimierzMusiałUniwersytet Gdański, Instytut Skandynawistyki
JustynaNakonieczna-BartosiewiczInstytut Stosunków Międzynarodowych, UW
DavidNieto-RasińskiUniwersytet Jagielloński
MałgorzataPietrasiakUniwersytet Łódzki
MarekPietraśUMCS Lublin
MarekRewizorskiUniwersytet Gdański
MałgorzataSmagorowicz-ChojnowskaISP PAN
KingaSmoleńZakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ElżbietaStadtmullerUniwersytet Wrocławski Instytut Studiów Międzynarodowych
JoannaStarzyk-SulejewskaInstytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszwski
MagdalenaTrzcionkaUniwersytet Jagielloński
ŁukaszWordliczekUniwersytet Jagielloński
MichałZarembaUniwersytet Łódzki
Kontakt