IX Ogólnopolska Konwencja PTSM. „ŁAD MIĘDZYNARODOWY IN STATU NASCENDI. MULTIDYSCYPLINARNA PERSPEKTYWA”

Organizatorzy:

AMW           

IX Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Gdynia, 7-8 listopada 2019 r.

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

zapraszają do wzięcia udziału w

IX OGÓLNOPOLSKIEJ KONWENCJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

pt. ŁAD MIĘDZYNARODOWY IN STATU NASCENDI. MULTIDYSCYPLINARNA PERSPEKTYWA.

Konwencja odbędzie się w Gdyni w dniach 7-8 listopada 2019 r.

 

9th CONVENTION OF
THE POLISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION

INTERNATIONAL ORDER IN STATU NASCENDI.
A MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVE

 

PROGRAM KONWENCJI / CONVENTION PROGRAMME

 

Cele i założenia Konwencji / Objectives of the Convention

Wybór tematu Konwencji uzasadnia ranga problemu i analityczna atrakcyjność umożliwiająca członkom epistemicznej wspólnoty badaczy stosunków międzynarodowych w Polsce włączenie się do międzynarodowej debaty o współczesnym ładzie międzynarodowym i zaproponowanie własnych objaśnień zmian w jego funkcjonowaniu i strukturze .

Celem naukowym Konwencji będzie próba udzielenia odpowiedzi na pytania w jakim stopniu zmiany sferze normatywnej i konceptualizacji współczesnego ładu międzynarodowego i  towarzyszącej temu  jego  instytucjonalnej rekonfiguracji są efektem:

 1. Redystrybucji siły w stosunkach międzynarodowych;
 2. Zmian w systemie wartości i norm legitymizujących obecne zmiany ładu.

Ze swojej strony proponujemy uznawać za ład międzynarodowy  system obejmujący podmioty, których relacje regulują określone normy i instytucje oparte na układzie sił zapewniających ich reprodukcję; dotyczy on także formacji  gospodarczej oraz sfery kulturowo-ideowej  legitymizującej jego funkcjonowanie.

Biorąc pod uwagę powyższe, proponujemy następujące problemy do analizy podczas Konwencji:

 1. Ewolucja ładu międzynarodowego w historii nowożytnej. Wielodyscyplinarna perspektywa;
 2. Przyczyny kontestacji współczesnego ładu liberalnego; alternatywne koncepcje;
 3. Suwerenność, nacjonalizm i populizm a przewartościowanie współczesnego ładu międzynarodowego;
 4. Rola geopolityki i geoekonomii w objaśnianiu zmian współczesnego ładu międzynarodowego
 5. Dyskursywne ujęcie : Global South oraz Global North oraz postkolonialnej teorii;
 6. Strategie mocarstw a ład międzynarodowy;
 7. Unia Europejska a ład międzynarodowy;
 8. Globalny i regionalny wymiar ładu międzynarodowego;
 9. Instytucjonalna architektura ładu międzynarodowego: Global Governance;
 10. Lad międzynarodowy w gospodarce światowej, sferze bezpieczeństwa międzynarodowego, praw człowieka, zmian klimatu;
 11. Pojęcie i istota Global International Relations.

_____________

The choice of the Convention theme is justified by the importance of the problem and its analytical attractiveness, which enables members of the epistemic community of international relations researchers in Poland to join the international debate on the contemporary international order and propose their explanations of changes in its functioning and structure.

The scientific goal of the Convention is an attempt to answer the questions to what extent the changes in the normative sphere and the conceptualization of the contemporary international order and its accompanying institutional reconfiguration result from:
a) Redistribution of power in international relations;
b) Changes in the system of values and norms legitimizing the current changes in the global order.

For our part, we propose to consider international order as the system of entities whose relations are regulated by certain norms and institutions based on the balance of power ensuring their reproduction; it also concerns economic dimension and the cultural and ideological sphere legitimizing its functioning.

Taking into account the above, we propose the following problems to be analyzed during the Convention:

1. The evolution of the international order in modern history. Multidisciplinary perspective;
2. Reasons for the contestation of the contemporary liberal order; alternative concepts;
3. Sovereignty, nationalism and populism and revaluation of the contemporary international order;
4. The role of geopolitics and geoeconomics in explaining changes in the contemporary international order;
5. Discursive approach: Global South, Global North, and postcolonial theory;\
6. Strategies of major powers and international order;
7. The European Union and international order;
8. The global and regional dimension of international order;
9. The institutional architecture of international order: Global Governance;
10. International order and the world economy, international security, human rights, climate change;
11. The concept and essence of Global International Relations.

Rada Programowa / Programme Board
 • prof. AMW dr hab. Jerzy Kojkoł – Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW
 • prof. dr hab. Edward Haliżak – Przewodniczący PTSM
 • prof. dr hab. Adam Kosidło – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNHiS AMW
 • prof. WSAiB dr hab. Rafał Ożarowski – Przewodniczący Oddziału PTSM w Gdańsku
 • prof. UŁ dr hab. Radosław Bania
 • prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
 • prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak
 • prof. dr hab. Andrzej Mania
 • prof. dr hab. Artur Nowak-Far
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller
 • dr hab. Małgorzata Zachara
 • prof. dr hab. Stanisław Żerko
 • prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska
Obszar badawczy / Research Area

 

 1. Ewolucja ładu międzynarodowego w historii nowożytnej. Wielodyscyplinarna perspektywa;
 2. Przyczyny kontestacji współczesnego ładu liberalnego; alternatywne koncepcje;
 3. Suwerenność, nacjonalizm i populizm a przewartościowanie współczesnego ładu międzynarodowego;
 4. Rola geopolityki i geoekonomii w objaśnianiu zmian współczesnego ładu międzynarodowego
 5. Dyskursywne ujęcie : Global South oraz Global North oraz postkolonialnej teorii;
 6. Strategie mocarstw a ład międzynarodowy;
 7. Unia Europejska a ład międzynarodowy;
 8. Globalny i regionalny wymiar ładu międzynarodowego;
 9. Instytucjonalna architektura ładu międzynarodowego: Global Governance;
 10. Lad międzynarodowy w gospodarce światowej, sferze bezpieczeństwa międzynarodowego, praw człowieka, zmian klimatu;
 11. Pojęcie i istota Global International Relations.

_____________

 1. The evolution of the international order in modern history. Multidisciplinary perspective;
 2. Reasons for the contestation of the contemporary liberal order; alternative concepts;
 3. Sovereignty, nationalism and populism and revaluation of the contemporary international order;
 4. The role of geopolitics and geoeconomics in explaining changes in the contemporary international order;
 5. Discursive approach: Global South, Global North, and postcolonial theory;\
 6. Strategies of major powers and international order;
 7. The European Union and international order;
 8. The global and regional dimension of international order;
 9. The institutional architecture of international order: Global Governance;
 10. International order and the world economy, international security, human rights, climate change;
 11. The concept and essence of Global International Relations.
Panele / Panels

Lista paneli dostępna jest na stronie: LISTA PANELI.

Komitet Organizacyjny / Organizational Committee
 • dr Gracjan Cimek
 • dr Karina Jędrzejowska
 • mgr Sylwia Piechocińska-Para
 • mgr Paweł Kusiak
 • mgr Łukasz Wyszyński
Kwestie organizacyjne / Organizational matters

Konwencja odbędzie się 7 i 8 listopada 2019 r. w Gdyni. Językami roboczymi Konwencji są polski i angielski.

Konwencja rozpocznie się od sesji plenarnej, po której planuje się wprowadzenie nowej formuły obrad w postaci okrągłego stołu, tj. spotkań tematycznych sekcji badawczych PTSM poświęconych problematyce zaproponowanej przez ich Przewodniczących. W następnej kolejności przewidziane są panele tematyczne. W ramach poszczególnych paneli przewiduje się powołanie osoby dyskutanta, którego rolą będzie odniesienie się do referatów i rozpoczęcie dyskusji.

____________

The Convention will take place on November 7th and 8th, 2019, in Gdynia. The working languages of the Convention are Polish and English.

The Convention will start with a plenary session, followed by roundtables, i.e. thematic meetings of the Polish International Studies Association research sections devoted to the issues proposed by their Chairs. Next, thematic panels are planned.

Zgłoszenie udziału / Paper Proposal Submission

III TURA ZGŁOSZEŃ OTWARTA.

Osoby zainteresowane udziałem w Konwencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 20 września 2019 r. Zgłoszenia referatu można dokonać:

 • wybierając odpowiedni panel;
 • niezależnie od opublikowanej listy paneli.

Lista paneli dostępna jest na stronie: LISTA PANELI.

___________

Call for Papers is opened until September 20, 2019. Paper proposals can be submitted via the online application form: PAPER SUBMISSION, 9th PISA Convention. Paper proposals may be submitted in Polish or English.

When submitting a paper, please select the appropriate panel (PANEL LIST).

Papers submitted without indication of a specific panel will be combined into panels depending on the topic. In addition to the panel chair and presenters, for each panel, there will be a discussant appointed.

Opłata konferencyjna / Conference Fee

Warunkiem udziału w Konwencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 620 zł w terminie do 30 września 2019 r. Członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2019 r. i brakiem zaległości za 2018 r. uiszczają opłatę w wysokości 470 zł, doktoranci – 350 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 300 zł), studenci – 300 zł (studenci będący członkami PTSM – 250 zł). Opłata obejmuje wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji wydawniczej.

Konto:

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa,

Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677, dopisek: „Konwencja 2019”

___________

Payment of the conference fee of PLN 620 / EUR 150 no later than September 30, 2019, is a condition for participation in the Convention. The reduced fee of PLN 470 is reserved for applicants who are members of the Polish International Studies Association (PISA / PTSM), who have paid their membership fee for 2019, and who are not in arrears from 2018. PhD students are entitled to a reduced fee of PLN 350 / EUR 80 (PLN 300 for PhD students who are PISA members), while the conference fee for undergraduate and graduate students is PLN 300 / EUR 80 (PLN 250 for students who are PISA members).

The conference fee covers the costs of the catering, conference materials, and peer-reviewed post-conference book. Conference participants are to make their travel and accommodation arrangements.

Account information:

Polish International Studies Association, Al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warsaw, Poland

Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677, Annotation: “Convention 2019”

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!