VIII Ogólnopolska Konwencja PTSM. „Instytucje międzynarodowe a dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych”

Organizatorzy:

PTSM_logotyp_basic_pl_czerwony_small           WNPiD_gr_pl

VIII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Poznań, 8-9 listopada 2018 r.

 

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do wzięcia udziału

w VIII Ogólnopolskiej Konwencji PTSM pt. „Instytucje międzynarodowe a dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych”, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 8–9 listopada 2018 r.

Celem naukowym Konwencji będzie próba odpowiedzi na pytania o zakres zmian w rozwoju i funkcjonowaniu współczesnych instytucji międzynarodowych, a w szczególności o: 1. motywy tworzenia i reformowania współczesnych instytucji międzynarodowych (proces instytucjonalizacji); 2. specyfikę funkcjonowania i skalę wyzwań związanych ze strukturalnymi zmianami w stosunkach międzynarodowych; 3. efekty działania instytucji międzynarodowych: a. na poziomie subsystemowym (w stosunku do państw); b. na poziomie systemu międzynarodowego (wymiar globalny i regionalny).

 

PROGRAM KONWENCJI JEST JUŻ DOSTĘPNY!

Cele i założenia Konwencji

Badanie instytucji międzynarodowych jest kluczem do objaśnienia i zrozumienia logiki rozwoju i funkcjonowania stosunków międzynarodowych w ogóle.

Celem naukowym Konwencji będzie próba odpowiedzi na pytania o zakres zmian w rozwoju i funkcjonowaniu współczesnych instytucji międzynarodowych, a w szczególności o:

 1. motywy tworzenia i reformowania współczesnych instytucji międzynarodowych (proces instytucjonalizacji);
 2. specyfikę funkcjonowania i skalę wyzwań związanych ze strukturalnymi zmianami w stosunkach międzynarodowych;
 3. efekty działania instytucji międzynarodowych:
  1. na poziomie subsystemowym (w stosunku do państw);
  2. na poziomie systemu międzynarodowego (wymiar globalny i regionalny).

Bardziej szczegółowe pytania badawcze odnoszą się do następujących problemów:

 1. W jakim stopniu instytucje są efektem działania państwa i jak na nie oddziałują? (Chodzi o uchwycenie dynamicznej istoty dualizmu instytucji międzynarodowych, które możemy ujmować jako zmienną niezależną oraz jako zmienną zależną).
 2. W jakim stopniu w objaśnianiu zachowania państw i ewolucji systemu międzynarodowego instytucje są zmienną interweniującą czy też najważniejszym źródłem przyczynowości?

Proponuje się przyjęcie możliwie szerokiej koncepcji pojmowania instytucji międzynarodowych. Obejmuje ona cztery główne elementy:

 1. organizacje międzynarodowe, które są uczestnikami i przejawami instytucjonalizacji norm, zasad i reguł;
 2. organizacje pozarządowe;
 3. prawo międzynarodowe jako uzgodniony i obowiązujący zespół zasad, zwyczajów i reguł w stosunkach między państwami;
 4. nieformalny zespół reguł w postaci reżimów międzynarodowych czy idei global governance.

Istotnym celem Konwencji będzie odniesienie się do setnej rocznicy uczestnictwa Polski w międzynarodowych organizacjach: Lidze Narodów i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Problematyce tej poświęcone zostaną specjalna sesja i panele.

Proponuje się dwojakiego rodzaju podejścia w badaniu instytucji międzynarodowych:

 1. teoretyczno-empiryczne studia przypadku związane z zastosowaniem teorii: realizm/neorealizm, neoliberalny instytucjonalizm, konstruktywizm, teoria racjonalnych wyborów, teoria gier, teoria funkcjonalizmu/neofunkcjonalizmu, teorie reżimów, teorie decydowania;
 2. ujęcia normatywne, polegające na analizie oceny i wyboru danej instytucji z perspektywy jej efektywności w realizacji takich celów, jak: pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe, rozwój międzynarodowy, prawa człowieka, ochrona środowiska, stabilność i równowaga w stosunkach międzynarodowych itp.

 

 prof. dr hab. Edward Haliżak                                                                                                          prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak 

Rada Programowa

• prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach
• prof. dr hab. Edward Haliżak
• prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak
• prof. dr hab. Andrzej Gałganek
• prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski
• prof. dr hab. Zbigniew Czachór
• prof. dr hab. Marek Pietraś
• prof. dr hab. Andrzej Mania
• prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj
• prof. UAM dr hab. Anna Potyrała
• prof. UAM dr hab. Jolanta Bryła
• prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz
• dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska

Obszar badawczy

1. Pojęcie i istota procesu instytucjonalizacji.
2. Państwo a instytucje międzynarodowe – proces wzajemnych oddziaływań i adaptacji.
3. Instytucjonalni uczestnicy stosunków międzynarodowych – ciągłość i zmiana funkcji.
4. Teoretyczne ujęcia instytucji międzynarodowych.
5. Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego.
6. Instytucje a rozwój gospodarki światowej.
7. Instytucje a współpraca międzynarodowa – problem motywacji i korzyści.
8. Znaczenie instytucji międzynarodowych w polityce zagranicznej państwa.
9. Problem stosunków między instytucjami międzynarodowymi.
10. Stosunki zewnętrzne organizacji międzynarodowych (rządowych i pozarządowych).
11. Obszar organizacji pozarządowych – wyzwania dla badań i praktyki.
12. Prawo a stosunki międzynarodowe – problem wzajemnych zależności.
13. Problem adaptacyjności reżimów międzynarodowych i global governance do dynamiki zmian w systemie międzynarodowym, rozszerzanie w wymiarze poziomym i pionowym.
14. Decydowanie w instytucjach międzynarodowych (modele, formy, specyfika).
15. Komplementarność i konkurencyjność regionalnych i globalnych instytucji w poszczególnych obszarach stosunków międzynarodowych.
16. Porządek międzynarodowy – instytucjonalny kontekst.
17. Unia Europejska jako instytucja międzynarodowa.
18. System Narodów Zjednoczonych – problem efektywności.
19. Polska w Lidze Narodów i Organizacji Narodów Zjednoczonych – perspektywa historyczna.
20. Dyplomacja instytucji międzynarodowych.
21. Zagrożenia globalne a instytucje międzynarodowe.

Program

Program VIII Konwencji PTSM jest już dostępny!

Do pobrania:

Komitet Organizacyjny

• prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj
• prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz
• prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg
• dr Krzysztof Duda
• dr Karina Jędrzejowska
• mgr Jarosław Kardaś
• mgr Sylwia Piechocińska-Para

Kwestie organizacyjne

Konwencja odbędzie się 8 i 9 listopada 2018 r. w Poznaniu.

Językami roboczymi Konwencji są polski i angielski.

Konwencja rozpocznie się od sesji plenarnej, a następnie toczyć się będzie w panelach tematycznych. W związku z tym zapraszamy do zgłaszania propozycji paneli. W przypadku zgłoszenia kilku paneli o tej samej tematyce mogą zostać utworzone sekcje tematyczne. Referaty zgłoszone niezależnie od zaproponowanych paneli zostaną włączone – w zależności od problematyki – do odpowiednich paneli.
W ramach poszczególnych paneli przewiduje się powołanie osoby dyskutanta, którego rolą będzie odniesienie się do referatów i rozpoczęcie dyskusji.

Zgłoszenie udziału

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Konwencji (referat) proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz zgłoszeniowy) i przesłanie go do 25 września 2018 r.
Zgłoszenia referatu można dokonać:
• wybierając odpowiedni panel (PANELE VIII Konwencja);
• niezależnie od opublikowanej listy paneli.

Opłata konferencyjna

Warunkiem udziału w Konwencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 600 zł w terminie do 30 września 2018 r. Członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2018 r. i brakiem zaległości za 2017 r. uiszczają opłatę w wysokości 450 zł, doktoranci – 320 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 250 zł), studenci – 200 zł (studenci będący członkami PTSM – 100 zł). Opłata obejmuje wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji wydawniczej.

UCZESTNICTWO BIERNE (bez referatu): opłata 200 zł.

Konto:
Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa,
Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677,
dopisek: „Konwencja 2018”

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 607 242 245 lub mailowy: konwencja@nullptsm.edu.pl.

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!