XI Ogólnopolska Konwencja PTSM: NOWY ŁAD MIĘDZYNARODOWY?

Organizatorzy:

Pobrane

PTSM_logotyp_basic_pl_czerwony_small

XI Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Wrocław, 24-25 listopada 2022 r.

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz

Instytut Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają do wzięcia udziału w

XI OGÓLNOPOLSKIEJ KONWENCJI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

pt.

NOWY ŁAD MIĘDZYNARODOWY?

.

Konwencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 24-25 listopada 2022 r.

 

11th CONVENTION OF
THE POLISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION

THE NEW INTERNATIONAL ORDER

 

 

Cele i założenia Konwencji / Objectives of the Convention

Tematem przewodnim XI Konwencji PTSM będzie problematyka zmian w strukturze i funkcjonowaniu współczesnego ładu międzynarodowego, który w literaturze przedmiotu jest określany także mianem liberalnego ładu międzynarodowego. Bezpośrednią inspiracją podjęcia takiego problemu badawczego jest agresja Federacji Rosyjskiej – nuklearnego mocarstwa, podważającego pryncypia ładu ukształtowane po zimnej wojnie w Europie i w skali globalnej – na Ukrainę. Równie ważną rolę odgrywają takie fundamentalne czynniki jak:

 • zauważalna redystrybucja siły w systemie międzynarodowym;
 • zmiany w strategiach międzynarodowych mocarstw polegające na odwoływaniu się w coraz większym stopniu do argumentu siły;
 • erozja Systemu Narodów Zjednoczonych, jednej z najważniejszych podstaw instytucjonalnych współczesnego ładu międzynarodowego, która przejawia się w kwestionowaniu obowiązujących zasad i reguł stosunków międzynarodowych;
 • przejawy kwestionowania obowiązujących zasad i reguł stosunków międzynarodowych przez ich uczestników.

Celem naukowym konwencji jest zidentyfikowanie genezy tych przesłanek i tego w jakim stopniu wpłyną na strukturę i funkcjonowanie ładu międzynarodowego w różnych dziedzinach stosunków międzynarodowych: politycznej i bezpieczeństwa, ekonomicznej, kulturowej, ochrony środowiska, kwestii humanitarnych. Katalog problemów jest wręcz nieograniczony biorąc pod uwagę kryterium podmiotowe i przedmiotowe, wymiar regionalny i globalny. Biorąc to pod uwagę celem jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

 1. W jakim stopniu współczesny ład międzynarodowy w różnych płaszczyznach jest funkcjonalny i/lub dysfunkcjonalny względem potrzeb i interesów uczestników stosunków międzynarodowych, w tym wielkich mocarstw?
 2. Jakie strategie zmian i adaptacji formułują państwa i organizacje międzynarodowe?
 3. Czy USA i UE, czyli szeroko rozumiany Zachód, są w stanie zagwarantować, że w dalszym ciągu ład międzynarodowy oparty będzie na liberalnych wartościach? Czy też będzie oparty na klasycznych instytucjach takich jak: polityka równoważenia, koncert mocarstw, wojny hegemoniczne o charakterze wojskowym i ekonomicznym?
 4. Jak kształtować się będzie struktura systemu międzynarodowego, to jest, czy będzie miała charakter jednobiegunowy, dwubiegunowy czy trójbiegunowy (USA – Chiny – UE), czy też wielobiegunowy?
 5. Jak kształtować się będzie architektura bezpieczeństwa i integracji w Europie pod auspicjami NATO i UE?

 Celem zapewnienia spójności przedkładanych propozycji paneli i referatów proponuje się operacyjną definicję ładu międzynarodowego autorstwa Johna Mearsheimera, zgodnie z którą: „jest to zorganizowana grupa instytucji międzynarodowych, która ułatwia zarządzanie interakcjami między państwami członkowskimi”. (Bound to Fail. The Rise and Fall of the Liberal International Order, “International Security”, 2019, nr 4, s. 7-50). Samo zaś pojęcie instytucji międzynarodowej obejmuje następujące elementy: wojna, dyplomacja, równowaga siły, biegunowość, hegemonia, suwerenność, prawo międzynarodowe, organizacje międzynarodowe (rządowe i pozarządowe), reżimy międzynarodowe, normy międzynarodowe, globalne zarządzanie.

_____________

 

Rada Programowa / Programme Board
 • prof. dr hab. Edward Haliżak – Przewodniczący PTSM
 • prof. dr hab. Andrzej Mania – Wiceprzewodniczący PTSM
 • prof. dr hab. Marek Pietraś – Wiceprzewodniczący PTSM
 • prof. UŁ dr hab. Radosław Bania – Wiceprzewodniczący PTSM
 • prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska – Wiceprzewodnicząca PTSM
 • dr hab. prof. UWr Patrycja Matusz – Prorektor ds. relacji i projektów międzynarodowych UWr
 • prof. dr hab. Robert Alberski – Dziekan WNS
 • dr hab. prof. UWr Magdalena Ratajczak – Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej WNS
 • dr hab. Marta Ryniejska-Kiełdanowicz – Prodziekan ds. kształcenia WNS
 • prof. dr hab. Radosław Fiedler
 • prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak
 • prof. dr hab. Maciej Mróz
 • prof. dr hab. Beata Ociepka
 • prof. zw. dr hab. Elżbieta Stadtmüller
 • dr hab. prof. UWr Adriana Dudek
 • dr hab. prof. UWr Leszek Kwieciński
 • dr hab. prof. UWr Larysa Leschenko
 • dr hab. prof. UWr Piotr Krzysztof Marszałek
 • dr hab. prof. UWr Bartosz Michalski
 • dr hab. prof. UAM Przemysław Osiewicz
 • dr hab. prof. UWr Andrzej Polus
 • dr hab. prof. UWr Marek Wróblewski
 • dr hab. Jakub Zajączkowski
Obszar badawczy / Research Area

Celem naukowym konwencji jest zidentyfikowanie genezy tych przesłanek i tego w jakim stopniu wpłyną na strukturę i funkcjonowanie ładu międzynarodowego w różnych dziedzinach stosunków międzynarodowych: politycznej i bezpieczeństwa, ekonomicznej, kulturowej, ochrony środowiska, kwestii humanitarnych. Katalog problemów jest wręcz nieograniczony biorąc pod uwagę kryterium podmiotowe i przedmiotowe, wymiar regionalny i globalny. Biorąc to pod uwagę celem jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

 1. W jakim stopniu współczesny ład międzynarodowy w różnych płaszczyznach jest funkcjonalny i/lub dysfunkcjonalny względem potrzeb i interesów uczestników stosunków międzynarodowych, w tym wielkich mocarstw?
 2. Jakie strategie zmian i adaptacji formułują państwa i organizacje międzynarodowe?
 3. Czy USA i UE, czyli szeroko rozumiany Zachód, są w stanie zagwarantować, że w dalszym ciągu ład międzynarodowy oparty będzie na liberalnych wartościach? Czy też będzie oparty na klasycznych instytucjach takich jak: polityka równoważenia, koncert mocarstw, wojny hegemoniczne o charakterze wojskowym i ekonomicznym?
 4. Jak kształtować się będzie struktura systemu międzynarodowego, to jest, czy będzie miała charakter jednobiegunowy, dwubiegunowy czy trójbiegunowy (USA – Chiny – UE), czy też wielobiegunowy?
 5. Jak kształtować się będzie architektura bezpieczeństwa i integracji w Europie pod auspicjami NATO i UE?

_____________

 

Panele / Panels

LISTA PRZYJĘTYCH PANELI wraz z opisami.

Do 30 września możliwe jest również zgłaszanie propozycji paneli zamkniętych – takie zgłoszenie musi zawierać dane czterech lub pięciu wystąpień wchodzących w jego skład. Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza.

 

Komitet Organizacyjny / Organizational Committee
 • dr Karina Jędrzejowska
 • Sylwia Piechocińska-Para
 • dr hab. prof.  UWr Krzysztof Kociubiński
 • dr hab. Renata Duda
 • dr hab. Jarosław Jarząbek
 • dr hab. Marcin Szydzisz
 • dr Artur Drzewicki
 • dr Łukasz Fijałkowski
 • dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak
 • dr Marcin Koczan
 • dr inż. Marek Kulczycki
 • dr Renata Kunert-Milcarz
 • dr Marek Musioł
 • dr Adam Sokołowski
 • dr Anna Umińska-Woroniecka
 • mgr Olha Tarnavska
 • mgr Tomasz Wieteska
Kwestie organizacyjne / Organizational matters

Konwencja odbędzie się 24 i 25 listopada 2022 r. we Wrocławiu.

Konwencja odbędzie się co do zasady w trybie stacjonarnym z możliwością uczestnictwa w trybie zdalnym.

Zadeklarowany wariant uczestnictwa będzie można zmienić do 5 listopada 2022 r. Językami roboczymi Konwencji są polski i angielski.

Konwencja rozpocznie się sesją plenarną. Po zakończeniu sesji plenarnej dalsza część Konwencji toczyć się będzie w panelach tematycznych. W każdym panelu powołana zostanie osoba dyskutanta, mająca odnieść się do referatów i rozpocząć dyskusję.

____________

The Convention will take place on November 24th and 25th, 2022, in Wrocław. The working languages of the Convention are Polish and English.

The Convention will start with a plenary session. Next, thematic panels are planned.

Zgłoszenie udziału / Panel & Paper Proposal Submission

Zgłoszenia referatów przyjmowane będą w dwóch turach:

 • I tura: 30 maja – 15 lipca 2022 r.
 • II tura: 16 lipca – 9 października 2022 r.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Konwencji (referat) proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia referatu można będzie dokonać wybierając odpowiedni panel oraz niezależnie od opublikowanej listy paneli.

Do 30 września możliwe jest również zgłaszanie propozycji paneli zamkniętych – takie zgłoszenie musi zawierać dane czterech lub pięciu wystąpień wchodzących w jego skład. Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza.

 ___________

Paper proposals can be submitted via the online application form. Panel proposals may be submitted in Polish or English.

Opłata konferencyjna / Conference Fee

K

Wariant stacjonarny uczestnictwa:

Warunkiem udziału w Konwencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 600 zł w terminie do 23 października 2022 r. Członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2022 r. i brakiem zaległości za 2021 r. uiszczają opłatę w wysokości 450 zł, doktoranci – 350 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 300 zł), studenci – 300 zł (studenci będący członkami PTSM – 250 zł). Opłata obejmuje wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji wydawniczej. W przypadku uiszczenia opłaty do dnia 30 lipca 2022 r. (data zaksięgowania) opłaty wynoszą odpowiednio: 550 zł; 400 zł dla członków PTSM bez zaległości w opłatach członkowskich; 320 zł dla doktorantów (250 zł dla doktorantów członków PTSM); 280 zł studenci (200 zł studenci członkowie PTSM).

Wariant zdalny uczestnictwa: 

Warunkiem udziału w Konwencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 500 zł w terminie do 23 października 2022 r. Członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2022 r. i brakiem zaległości za 2021 r. uiszczają opłatę w wysokości 400 zł, doktoranci – 300 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 250 zł), studenci – 250 zł (studenci będący członkami PTSM – 200 zł). W przypadku uiszczenia opłaty do dnia 30 lipca 2022 r. (data zaksięgowania) opłaty wynoszą odpowiednio: 450 zł; 350 zł dla członków PTSM bez zaległości w opłatach członkowskich; 250 zł dla doktorantów (200 zł dla doktorantów członków PTSM); 200 zł studenci (150 zł studenci członkowie PTSM).

Konto: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa

Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677, dopisek: „Konwencja 2022”

___________

The conference fee covers the costs of the catering, conference materials, and peer-reviewed post-conference book. Conference participants are to make their travel and accommodation arrangements.

Account information:

Polish International Studies Association, Al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warsaw, Poland

Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677, Annotation: “Convention 2022”

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!