II Kongres PTSM: Globalne Stosunki Międzynarodowe: wyzwania i rozwój

Organizatorzy:

Zrzut Ekranu 2024 02 01 063534

II Kongres Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

 

Kraków, 6-8 listopada 2024 r.

Na 6 listopada zaplanowano warsztaty metodologiczne, natomiast Kongres oficjalnie rozpocznie się sesją plenarną 7 listopada. 

 

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju UJ

European Association of Development Research and Training Institutes

Global International Relations Section, ISA

 

zapraszają do wzięcia udziału w

 

II KONGRESIE

POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

pt.

Globalne Stosunki Międzynarodowe: wyzwania i rozwój

Global International Relations: Challenges and Developments

 

Kongres odbędzie się w Krakowie w dniach 6-8 listopada 2024 r. Na 6 listopada zaplanowano wstępne warsztaty metodologiczne, natomiast Kongres oficjalnie rozpocznie się sesją plenarną 7 listopada 2024 r.

ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI REFERATÓW – FORMULARZ

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ REFERATÓW PRZEDŁUŻONY DO 7 WRZEŚNIA 2024 r.!!!

 


 

2nd CONGRESS OF
THE POLISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION (PISA)

Global International Relations: Challenges and Developments

Cracow, November 6-8, 2024

A methodological workshop is planned for 6th November, while the Congress will officially start with a plenary session on 7th November.

PAPER PROPOSAL SUBMISSION – REGISTRATION FORM

 

DEADLINE FOR PAPERS SUBMISSIONS EXTENDED TO SEPTEMBER 7, 2024!!!

 

 

Cele i założenia Kongresu / Objectives of the Congress

Cele II Kongresu PTSM związane są z problematyką globalnych stosunków międzynarodowych (Global IR). Debata dotyczące tego zagadnienia staje się istotną częścią nauki o stosunkach międzynarodowych, dlatego też Kongres PTSM jest okazją do dyskusji o genezie, jak też współczesnym wymiarze, kierunkach rozwoju oraz krytyce pojęcia Global IR. Teorie i koncepcje stosunków międzynarodowych pozostają silnie ukierunkowane na świat Zachodu – Europę Zachodnią i Stany Zjednoczone. W rezultacie mają tendencję do pomijania doświadczeń i relacje w innych częściach świata lub są słabo dopasowanie do zrozumienia i wyjaśnienia ich specyfiki. Głównym celem globalnej IR jest „wprowadzenie reszty” do świata stosunków międzynarodowych, czyli świata niezachodniego lub globalnego Południa. Celem Global IR jest transformacja dyscypliny kierunku uchwycenia i wyjaśnienia relacji między państwami i społeczeństwami we wszystkich częściach świata: Wschodu, Zachodu, Północy i Południa. Globalna perspektywa teorii IR nie dąży do wyparcia istniejących teorii, ale rzuca im wyzwanie, by poszerzyły swoje horyzonty i uznały miejsce oraz znaczenie świata niezachodniego. Zrozumienie perspektywy świata niezachodniego jest o tyle istotne, że obecnie jesteśmy świadkami transformacji ładu międzynarodowego, w efekcie czego kraje niezachodnie (np. Chiny, Indie) odgrywają coraz większość rolę w globalnej polityce. Ponadto państwa Zachodu mierzą się z coraz silniejszą presją ekonomiczną, demograficzną czy powiązaną z kwestiami bezpieczeństwa, płynącą z kierunku niezachodnich potęg, lub globalnego Południa.  Kongres PTSM jest platformą do dyskusji i konstruktywnej krytyki koncepcji Global IR, jak też do omówienia miejsca świata niezachodniego w globalnej polityce.

_____________

The objectives of the Polish International Studies Association Congress are related to the topic of Global International Relations (Global IR). The debate on this issue is becoming an important part of international relations, and the Congress is an opportunity to discuss the origins, as well as the contemporary dimension, development and criticism of the Global IR concept. International relations theories and ideas remain strongly influenced by the Western approach. As a result, they tend to overlook experiences and relations in other parts of the world or are not very-well suited to understanding and explaining their specificities. The main aim of Global IR is to ‚bring the rest’ into the world of international relations, i.e. the non-Western world or the Global South. Global IR aims to transform the discipline towards understanding and explaining the relationships between states and societies in all parts of the world: East, West, North and South. The global perspective of IR theory does not seek to replace existing theories, but challenges them to broaden their horizons and recognise the place and importance of the non-Western world. Understanding the perspective of the non-Western world is important because of contemporary international order transformation, and powers like China, India, Brazil, Indonesia are playing an increasingly important role in global politics. At the same time, Western countries are facing increasing economic, demographic and security pressures from non-Western powers and the Global South. The Congress is a platform to discuss about the concept of Global IR as well as the place of the non-Western world in global politics.

Rada Programowa / Programme Board
 • prof. dr hab. Edward Haliżak – Przewodniczący PTSM
 • prof. dr hab. Andrzej Mania – Wiceprzewodniczący PTSM
 • prof. dr hab. Marek Pietraś – Wiceprzewodniczący PTSM
 • prof. UŁ dr hab. Radosław Bania – Wiceprzewodniczący PTSM
 • prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska – Wiceprzewodnicząca PTSM
 • prof. dr hab. Robert Kłosowicz – Przewodniczący Rady Dyscypliny Stosunki Międzynarodowe UJ
 • dr hab. Marcin Grabowski – Przewodniczący oddziału krakowskiego PTSM
 • prof. dr hab. Paweł Laidler – Dziekan WSMiP UJ
 • dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ – Prodziekan ds. Dydaktycznych WSMiP UJ
 • dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves – Prodziekan ds. Nauki i Internacjonalizacji WSMiP UJ
 • dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB
 • dr hab. Jakub Zajączkowski
Program / Programme

PROGRAM II KONGRESU PTSM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY NA POCZĄTKU PAŹDZIERNIKA 2024 r.

The programme of the Congress will be published in October 2024.

Komitet Organizacyjny / Organizational Committee
 • prof. dr hab. Andrzej Mania
 • dr hab. Marcin Grabowski
 • Sylwia Piechocińska-Para
 • dr Anna Wyrwisz
 • dr Łukasz Stach
 • dr Karina Jędrzejowska
 • dr Paulina Napierała
Kwestie organizacyjne / Organizational matters

Kongres odbędzie się w Krakowie w dniach 6-8 listopada 2024 r. Na 6 listopada zaplanowano wstępne warsztaty metodologiczne, natomiast Kongres oficjalnie rozpocznie się sesją plenarną 7 listopada 2024 r.

Kongres odbędzie się co do zasady w trybie stacjonarnym z możliwością uczestnictwa w trybie zdalnym. Zadeklarowany wariant uczestnictwa będzie można zmienić najdalej do 31 października 2024 roku. Językami roboczymi Kongresu są polski i angielski. 6 listopada zaplanowano metodologiczne warsztaty wprowadzające, natomiast oficjalnie Kongres rozpocznie się sesją plenarną w dniu 7 listopada, 8 listopada będzie też miało miejsce spotkanie przedstawicieli zarządów instytutów studiów nad rozwojem (EADI Directors Meeting).

Po zakończeniu sesji plenarnej dalsza część Kongresu toczyć się będzie w panelach tematycznych. W każdym panelu powołana zostanie osoba dyskutanta, mająca odnieść się do referatów i rozpocząć dyskusję.

____________

The Congress will take place from 6-8th November 2024 in Krakow, Poland. An introductory methodological workshop is planned for 6th November, while the Congress will officially start with a plenary session on 7th November.

The Congress will be held in principle in a stationary mode with the possibility of remote participation. It will be possible to change the type of participation until 31th October 2024. The working languages of the Congress will be Polish and English. An introductory methodological workshop is planned for 6th November, while the Congress will officially start with a plenary session on 7th November and an EADI Directors’ meeting on 8 November. After the plenary session, the rest of the Congress will be divided into thematic panels. In each panel a discussant will be appointed to introduce the papers and start the discussion.

Zgłoszenie udziału / Paper Proposal Submission

Osoby zainteresowane zgłoszeniem referatu zapraszamy do składania propozycji w terminie do 7 września 2024 r.FORMULARZ ZGŁOZENIOWY. Zgłoszenia referatu można dokonać wybierając odpowiedni panel z zgłoszonych propozycji oraz niezależnie od opublikowanej listy paneli (zgłoszenie poza panelem, lista paneli dostępna tutaj).

 ___________

Those interested in participating in the Congress are invited to complete the registration form (registration form) by September 7, 2024. Paper submission is possible by selecting the appropriate panel from the submitted proposals or independently of the published list of panels (off-panel submission).

Opłata konferencyjna / Conference Fee

Wariant stacjonarny uczestnictwa:

Warunkiem udziału w Kongresie jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 700 zł w terminie do 30 września 2024 r. Członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2024 r. i brakiem zaległości za 2023 i 2022 r. uiszczają opłatę w wysokości 500 zł, doktoranci – 400 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 350 zł), studenci – 300 zł (studenci będący członkami PTSM – 250 zł. W przypadku uiszczenia opłaty do dnia 30 czerwca 2024 r. (data zaksięgowania) opłaty wynoszą odpowiednio: 650 zł; 450 zł dla członków PTSM bez zaległości w opłatach członkowskich; 350 zł dla doktorantów (300 zł dla doktorantów członków PTSM); 280 zł studenci (200 zł studenci członkowie PTSM).

Wariant zdalny uczestnictwa: 

Warunkiem udziału w Kongresie jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 600 zł w terminie do 30 września 2024 r. Członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2024 r. i brakiem zaległości za 2023 i 2022 r. uiszczają opłatę w wysokości 400 zł, doktoranci – 300 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 250 zł), studenci – 250 zł (studenci będący członkami PTSM – 200 zł).

Konto:

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa

Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677, dopisek: „Kongres 2024”

______________________________________________________________________________________________________________________

INTERNATIONAL PARTICIPANTS:

 • Regular on-site participation fee:: 170 EUR
 • Regular online participation fee: 150 EUR
 • Students (inclusive PhD Candidates): 100 EUR

Tranfer data:

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa

Millenium Bank S.A. PL37 1160 2202 0000 0001 6154 2677, SWIFT: BIGBPLPW, 

Transfer title: Participant’s Surname + Congress 2024

Informacje dodatkowe / Additional information

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ zachęca uczestników do składania artykułów naukowych związanych z problematyką Kongresu do punktowanego czasopisma wydziałowego „Politeja.”

Przewidywana jest możliwość publikacji artykułów w monografii zbiorowej pod redakcją, po pozytywnym przejściu procesu recenzyjnego.

___________________________

The Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University of Krakow, encourages participants to submit scientific articles related to the issues of the Congress to the department’s peer-reviewed journal „Politeja.”

A monograph (edited volume) based on the congress proceedings is expected to be published after the conference.

Kontakt / Contact

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 607 242 245

lub mailowy: konwencja@nullptsm.edu.pl.

_______________

In case any questions please contact: mobile +48 607 242 245

e-mail: konwencja@nullptsm.edu.pl.

 

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!