X Jubileuszowa Ogólnopolska Konwencja PTSM. „DYNAMIKA ZMIAN STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH: NOWE WYZWANIA I TRANSFORMACJE”

Organizatorzy:

    131830 Umcs PTSM_logotyp_basic_pl_czerwony_small

X Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Lublin, 4-5 listopada 2021 r.

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS

zapraszają do wzięcia udziału w

X OGÓLNOPOLSKIEJ KONWENCJI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

pt.

DYNAMIKA ZMIAN STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH:

NOWE WYZWANIA I TRANSFORMACJE

.

Konwencja odbędzie się w Lublinie w dniach 4-5 listopada 2021 r.

 

10th CONVENTION OF
THE POLISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION

THE DYNAMICS OF CHANGE IN INTERNATIONAL RELATIONS:
NEW CHALLENGES AND TRANSFORMATIONS

 

UWAGA:

ZE WZGLĘDU NA BIEŻĄCĄ SYTUACJĘ PANDEMICZNĄ X KONWENCJA PTSM ODBĘDZIE SIĘ W TRYBIE HYBRYDOWYM. 

Cele i założenia Konwencji / Objectives of the Convention

Celem X Jubileuszowej Konwencji PTSM będzie odniesienie się do problemu zmian w stosunkach międzynarodowych. Skala i dynamika zmian po zakończeniu zimnej wojny są tak znaczące, że uzasadnia to ze wszech miar podjęcie takiego problemu badawczego.

Badanie zmian w stosunkach międzynarodowych wyrasta z opozycji do historycznie statycznych ujęć zjawisk i procesów w nich się dokonujących z jednej strony, a z drugiej na skupianiu się jedynie na niezmiennej strukturalnej cesze ciągłości.  Ta druga postawa wyrasta z przekonania części  badaczy, że w stosunkach  międzynarodowych dominuje ta właśnie cecha – co ma swoje źródło w opacznym pojmowaniu następującej opinii Kennetha N. Waltza: Tekstura polityki międzynarodowej nie ulega większym zmianom, pewne wzory pojawiają się ponownie a wydarzenia pojawiają się w nieskończoność. Rzadko dochodzi do zmiany typu lub jakości relacji, które w niej dominują (K.N. Waltz, Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo  Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s.74).

W rzeczywistości jednak przedstawiciele wszystkich teorii stosunków międzynarodowych przyjmują jako oczywiste założenie, że kontynuacji podstawowych cech strukturalnych towarzyszą zmiany, które w literaturze przedmiotu ujmuje się za pomocą takich pojęć jak: cykliczność, ewolucja, rozwój historyczny, transformacja, postęp. Na ogół zmiany kwalifikuje się jako: stopniowe i przełomowe, sekwencyjne i kumulatywne, pokojowe i niepokojowe.

Kalevi J. Holsti zaproponował następujące kategorie analityczne w badaniu zmian w stosunkach międzynarodowych: Trends, great events, great achievements, significant social technological innovation, replacement, addition or subtraction, increased or decreased complexity, transformation, reversion, obsolescence, a new institution (K.J. Holsti, Taming the Sovereigns: Institutional Change in International Politics, Cambridge University Press, 2004).

Mając powyższe na uwadze propozycje paneli i referatów na X Konwencję powinny skupić się na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Kto i co jest źródłem zmian?
 2. Jaki jest mechanizm powstawania zmian? Chodzi tu o odpowiedzi na pytanie o zmiany na poziomie systemu międzynarodowego, które z kolei oddziałują na zmiany na poziomie regionalnym i państwa oraz jak różne podmioty kształtują struktury międzynarodowe na poziomie regionalnym i globalnym;
 3. Na czym polega specyfika zmian na poziomie aktorów międzynarodowych, struktur, instytucji i procesów międzynarodowych?

W szczególności tematyka Konwencji zmierza do odniesienia się do następujących kwestii:

 1. Wyzwań dotyczących współczesnego ładu międzynarodowego i kierunków jego przekształceń;
 2. Transformacji międzynarodowych instytucji ekonomicznych i napięć w gospodarce światowej;
 3. Wyzwań związanych z regionalnymi formami współpracy na świecie;
 4. Przekształceń dotychczasowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym;
 5. Kryzysu klimatycznego i jego wpływu na stosunki międzynarodowe;
 6. Wyzwań stojących przed poszczególnymi regionami świata i zmieniającą się ich pozycją;
 7. Problematyki zasobów surowcowych na świecie, stanowiącą podstawę dla współpracy oraz dla rywalizacji;
 8. Wyzwań związanych z przekształceniami w komunikowaniu międzynarodowym i rozwojem nowych technologii informacyjnych;
 9. Rozwoju technologicznego i związanych z tym wyzwań dla środowiska międzynarodowego;
 10. Kryzysu wartości i norm międzynarodowych związanych m.in. z prawem międzynarodowym, prawami człowieka, human security, reżimami międzynarodowymi;
 11. Problemów związanych z badaniami stosunków międzynarodowych, w tym znaczeniu i możliwości wyjaśniania i zrozumienia współczesnego świata w ramach poszczególnych teorii stosunków międzynarodowych.

 

_____________

 

Rada Programowa / Programme Board

• prof. dr hab. Edward Haliżak – Przewodniczący PTSM
• prof. dr hab. Andrzej Mania – Wiceprzewodniczący PTSM
• prof. dr hab. Marek Pietras – Wiceprzewodniczący PTSM
• prof. UŁ dr hab. Radosław Bania – Wiceprzewodniczący PTSM
• prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska – Wiceprzewodnicząca PTSM
• prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak
• prof. dr hab. Andrzej Podraza
• prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller
• dr hab. Marcin Grabowski
• dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. UAM
• dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
• dr hab. Konrad Pawłowski
• dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak
• dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS
• dr hab. Jakub Zajączkowski
• dr Łukasz Fijałkowski

Obszar badawczy / Research Area

W szczególności tematyka Konwencji zmierza do odniesienia się do następujących kwestii:

 1. Wyzwań dotyczących współczesnego ładu międzynarodowego i kierunków jego przekształceń;
 2. Transformacji międzynarodowych instytucji ekonomicznych i napięć w gospodarce światowej;
 3. Wyzwań związanych z regionalnymi formami współpracy na świecie;
 4. Przekształceń dotychczasowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym;
 5. Kryzysu klimatycznego i jego wpływu na stosunki międzynarodowe;
 6. Wyzwań stojących przed poszczególnymi regionami świata i zmieniającą się ich pozycją;
 7. Problematyki zasobów surowcowych na świecie, stanowiącą podstawę dla współpracy oraz dla rywalizacji;
 8. Wyzwań związanych z przekształceniami w komunikowaniu międzynarodowym i rozwojem nowych technologii informacyjnych;
 9. Rozwoju technologicznego i związanych z tym wyzwań dla środowiska międzynarodowego;
 10. Kryzysu wartości i norm międzynarodowych związanych m.in. z prawem międzynarodowym, prawami człowieka, human security, reżimami międzynarodowymi;
 11. Problemów związanych z badaniami stosunków międzynarodowych, w tym znaczeniu i możliwości wyjaśniania i zrozumienia współczesnego świata w ramach poszczególnych teorii stosunków międzynarodowych.

_____________

 

Program / Programme

Program X Konwencji PTSM dostępny będzie w październiku 2021 r.

Panele / Panels
Komitet Organizacyjny / Organizational Committee
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS
 • dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak
 • dr hab. Agata Zietek, prof. UMCS
 • dr Karina Jędrzejowska
 • dr Justyna Kięczkowska
 • dr Kinga Smoleń
 • dr Adrian Szumowski
 • dr Justyna Trubalska
 • dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
 • Sylwia Piechocińska-Para
Kwestie organizacyjne / Organizational matters

Konwencja odbędzie się 4 i 5 listopada 2021 r. w Lublinie. Konwencja odbędzie się w trybie hybrydowym. Zadeklarowany wariant uczestnictwa będzie można zmienić do 25 października 2021 r.

Językami roboczymi Konwencji są polski i angielski.

Konwencja rozpocznie się sesją plenarną. Po zakończeniu sesji plenarnej dalsza część Konwencji toczyć się będzie w panelach tematycznych. W każdym panelu powołana zostanie osoba dyskutanta, mająca odnieść się do referatów i rozpocząć dyskusję.

____________

The Convention will take place on November 4th and 5th, 2021, in Lublin. The working languages of the Convention are Polish and English.

The Convention will start with a plenary session. Next, thematic panels are planned.

Zgłoszenie udziału / Panel & Paper Proposal Submission

Zgłoszenia referatów przyjmowane są w dwóch turach:

 • I tura: 24 maja – 15 czerwca 2021 r.
 • II tura: 15 czerwca – 15 września 2021 r.
 • III tura: 15 września – 3 października 2021 r.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Konwencji (referat) proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia referatu można dokonać:

 • wybierając odpowiedni panel;
 • niezależnie od opublikowanej listy paneli.

___________

Paper proposals can be submitted via the online application form: PAPER SUBMISSION, 10th PISA Convention. Panel proposals may be submitted in Polish or English.

Opłata konferencyjna / Conference Fee

Konwencja odbędzie się w trybie hybrydowym. Zadeklarowany wariant uczestnictwa będzie można zmienić do 25 października 2021 r.

Wariant stacjonarny uczestnictwa:

Warunkiem udziału w Konwencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 600 zł w terminie do 10 paździenika 2021 r. Członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2021 r. i brakiem zaległości za 2020 r. uiszczają opłatę w wysokości 450 zł, doktoranci – 350 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 300 zł), studenci – 300 zł (studenci będący członkami PTSM – 250 zł). Opłata obejmuje wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji wydawniczej.

W przypadku uiszczenia opłaty do dnia 30 czerwca 2021 r. (data zaksięgowania) opłaty wynoszą odpowiednio: 550 zł; 400 zł dla członków PTSM bez zaległości w opłatach członkowskich; 320 zł dla doktorantów (250 zł dla doktorantów członków PTSM); 280 zł studenci (200 zł studenci członkowie PTSM).

Wariant zdalny uczestnictwa: 

Warunkiem udziału w Konwencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 500 zł w terminie do 10 października 2021 r. Członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2021 r. i brakiem zaległości za 2020 r. uiszczają opłatę w wysokości 400 zł, doktoranci – 300 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 250 zł), studenci – 250 zł (studenci będący członkami PTSM – 200 zł). Opłata obejmuje wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji wydawniczej.

W przypadku uiszczenia opłaty do dnia 30 czerwca 2021 r. (data zaksięgowania) opłaty wynoszą odpowiednio: 450 zł; 350 zł dla członków PTSM bez zaległości w opłatach członkowskich; 250 zł dla doktorantów (200 zł dla doktorantów członków PTSM); 200 zł studenci (150 zł studenci członkowie PTSM).

Konto:

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa,

Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677, dopisek: „Konwencja 2021”

___________

The conference fee covers the costs of the catering, conference materials, and peer-reviewed post-conference book. Conference participants are to make their travel and accommodation arrangements.

Account information:

Polish International Studies Association, Al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warsaw, Poland

Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677, Annotation: “Convention 2021”

Newsletter PTSM

bądź zawsze na bieżąco!